CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
HµR…V µR…aRPÍýÜ[ ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ Fs¬sõNRPÌÁV
02. march 04.30 p..m.)

GúzmsÍÞc®ªs[VÍÜ[ ÇÁLRiVgRiVƒ«sVƒ«sõ ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ Fs¬sõNRPÌÁV HµR…V µR…aRPÍýÜ[ ÇÁLRiVgRiƒ«sVƒ«sõÈýÁV ˳ØLRi»R½ Fs¬sõNRPÌÁ úxmsµ³yƒ«s @µ³j…NSLji ¾»½ÖÁFyLRiV.

„s„sµ³R… µR…FnyÍýÜ[ ÇÁLjilgi[ ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ Fs¬sõNRPÌÁV c {qsÈýÁ „sª«sLSÌÁV
GúzmsÍÞ 16ƒ«s ®ªsVVµR…ÉÓÁ µR…aRP c 124 ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ róyƒyÌÁV
GúzmsÍÞ 23ƒ«s lLiLi²R…ª«s µR…aRPLi c 141 róyƒyÌÁV
GúzmsÍÞ 30ƒ«s ª«sVW²R…ª«s µR…aRP c 107 róyƒyÌÁV
®ªs[V 7ƒ«s ƒyÌÁVgRiª«s µR…aRP c 85 róyƒyÌÁV
®ªs[V 13ƒ«s HµR…ª«s µR…aRP c 86 róyƒyÌÁV
JÈýÁ ÛÍÁNTPäLixmso c ®ªs[V 16ƒ«s

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *