CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
s{qs=ª«sLækiNRPLRißáNRPV {msALkiö @ƒ«sVNRPWÌÁLi : ÀÁLRiV
02. march 01.40 p..m.)

NSLiúlgi£qs FyLíki ®ªsWxqsxmspLji»R½ „sµ³yƒy¬sNTP Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißá „sªyµR…®ªs[V ryORPQª«sV¬s úxmsÇØLSÇÁùLi FyLíki @µ³R…ùQORPV²R…V ÀÁLRiLiÒÁ„s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. r¡ª«sVªyLRiLi A¸R…Vƒ«s ª«sVx¤¦¦¦‡ÁWËÞƒ«sgRiL`i ÑÁÍýØ @¿RÁèLi}msÈÁÍÜ[ „dsV²T…¸R…W xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ª«sWÉýزyLRiV. »yª«sVV Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißძsV @ƒ«sVNRPWÌÁª«sV¬s ¼½LRiVxms¼½ xqs˳ÏÁÍÜ[®ƒs[ úxmsNRPÉÓÁLi¿yª«sVƒyõLRiV. @ª«sxqsLRi\®ªsV¾»½[ µk…¬s\|ms ª«sVL][ryLji ¼d½LSøƒ«sLi ¿Á[ryòª«sV¬s ÀÁLRiLiÒÁ„s }msL]äƒyõLRiV. ryª«sWÑÁNRP ƒ«sùA¸R…VLiÍÜ[ ˳ØgRiLigS®ƒs[ aS{qsòQû¸R…VLigS Fs{qs= ª«sLæRiLkiNRPLRißá DLiÈÁVLiµR…ƒyõLRiV. ALiµ][ÎÏÁÌÁƒ«sV µR…VLRiµR…XxtísQNRPLRiª«sV¬s, C µy²R…VÍýÜ[ ª«sVX¼½ ¿ÁLiµj…ƒ«s, gS¸R…Vxms²T…ƒ«sªyLjiNTP úxms˳ÏÁV»R½*Li ALójiNRP xqs¥¦¦¦¸R…VLi @LiµR…¿Á[¸R…WÌÁ¬s ²T…ª«sWLi²`… ¿Á[aSLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *