Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 * 

12.06.08

 

"\|¤¦¦¦ª«sVƒ¯[Fýy{qís' ÀÁNTP»R½= µy*LS NRP®ƒsõF~LRiƒ«sV xmsoƒ«sLRiVµôðR…LRißá

   
 

¸R…VWLRi£msÍÜ[ NRP®ƒsõF~LRiƒ«sV xmsoƒ«sLRiVµôðR…LjiLi¿Á[ '\|¤¦¦¦ª«sVƒ¯[Fs%`ÁÍØ{qís' ÀÁNTP»R½= ¿Á[LiVVLi¿RÁVNRPV®ƒs[ ª«sVVzqýsLi ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xqsLiÅÁù @µ³j…NRPª«sVª«so»R½VLiµR…¬s, ®ªsVVµR…ÉÓÁ xmsLSù¸R…VLi xqsLi˳Ü[gRiLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõxmso²R…V C F~LRi ÀÁLjigRiF¡»R½VLiµR…¬s ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi ®ªsÌÁVª«sLjiLiÀÁƒ«s INRP „dsV²T…¸R…W ¬s®ªs[µj…NRPÍÜ[ }msL]äƒyõLRiV. \|ms#û®ªs[ÈÁV Axqsöú»R½VÌÁÍÜ[ C AxmslLi[xtsQƒ±sNRPV 2,900 F¢Li²ýR…NRPV \|msgS ÅÁLRi誫so»R½VLiµj…. NS¬s xmsÌÁVª«soLRiV ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV ®ªsƒ«sVNS²R…ÈÁLi ÛÍÁ[µR…V. FsLiµR…VNRPLiÛÉÁ[ Bµj… ÀÁLjigjiF¡¾»½[ ªyLji ˳ÏÁLRiòÌÁV ªyLji¬s @LigkiNRPLjiLi¿RÁÈÁLi ÛÍÁ[µR…V.

ƒ«sWù¸R…WL`iä \ÛÉÁª±sV= DµR…x¤¦¦¦LjiLiÀÁƒ«s úxmsNSLRiLi ª«sWLiÉÞ|msÖýÁ¸R…VL`i xmsÈíÁßáLiÍÜ[ ®ªsVVLSN][ xqsLi»R½¼½NTP ¿ÁLiµj…ƒ«s 23 GÎýÏÁ ú|mnsLi¿`Á „sµyùLôðji¬s ª«sWÉýزR…V»R½W Bµj… NRPƒyù»y*¬sNTP ú˳ØLi¼½ ª«sWú»R½®ªs[V @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNUP 30 ¬s„sVuyÌÁ C AxmslLi[xtsQƒ±s N]»R½ò ÒÁ„s»y¬sNTP NUPÌÁNRPª«sV¬s ¿ÁFyöLRiV. »R½ª«s xqsLixqsäQX¼½ÍÜ[ NRPƒ«sù NSNRPF¡¾»½[ µR…Vª«sVVø»][ xqsª«sWƒ«sª«sV¬s A „sµyùLôðji¬s ¿ÁFyöLRiV. BxmsöÉÓÁNTP »R½ƒ«sNRPV ÒÁ„s»R½Li NRPƒyõ NRPƒyù»R½*Li ª«sVVÅÁùª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.¸R…VWL][£msÍÜ[ ª«sVVzqýsLi ÇÁƒyË³Ø |msLRiVgRiV»R½VLi²R…ÈÁ iLi»][ xmsÌÁVª«soLRiV ª«sVVzqýsLi ¸R…VVª«s»R½VÌÁV, ¸R…VWLRi£ms xqsª«sWÇÁLi B¿Á[è }qs*¿RÁèé, ªyLji Fy»R½ »R½LS¬sNTP ¿ÁLiµj…ƒ«s »R½ÖýÁµR…Liú²R…VÌÁV, ª«sVV»yò»R½ÌÁ xmsÉÓÁxtísQ\®ªsVƒ«s ryLiúxmsµy¸R…WÌÁ ª«sVµ³R…ù ƒ«sÖÁgjiF¡»R½VƒyõLRi¬s A xmsú¼½NRP LSzqsLiµj…. gRi»R½ N]µôj… xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ ª«sVLjiLi»R½ ª«sVLiµj… ª«sVVzqýsLi ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV B»R½LRiVÌÁ N][xqsLi LRiVÇÁÙª«so N][xqsLi NRPƒyù»R½* úFyª«sWßÓáNRP xmsú»yÌÁV @²R…VgRiV»R½VƒyõLRi¬s lgiƒ«sNSÌÁÑÁxqísVÌÁV }msL]äLiÈÁVƒ«sõÈýÁV A xmsú¼½NRP DµR…x¤¦¦¦LjiLiÀÁLiµj…. µyLi»][ NRP®ƒsõF~LRi xmsoƒ«sLRiVµôðR…LRißá ¿Á[}qs NS|qsøÉÓÁN`P xqsLêRiQƒý«sNRPV gjiLSNUP |msLjigjiLiµj…. ªyÉÓÁ¬s xqsLjigS ¿Á[zqsƒ«sÈýÁLiVV¾»½[ ªyÉÓÁ¬s NRPƒ«sVg]®ƒs[µj… NRPxtísQLi. @Li¾»½[gSNRP ®ªsVVµR…ÉÓÁ LSú¼½ A NRP®ƒsõF~LRiÌÁV ÀÁ¥¦¦¦õÌÁƒ«sV ¿RÁW|ms²R…»yLiVV. ¸R…VWLRi£ms ÍØÉÓÁ „saSÌÁ\®ªsVƒ«s xqsª«sWÇØÌÁÍÜ[ ª«sVVzqýsLi ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV |msLjigjiƒ«sÈýÁLiVV¾»½[ |ms×ýÁNTP xmspLRi*®ªs[V |qsN`P= @ƒ«sV˳ÏÁª«sLi NRPÌÁVgRiV»R½VLiµR…¬s BÍØÉÓÁ AxmslLi[xtsQƒý«sV ¿Á[xqsVòƒ«sõ ÌÁLi²R…ƒ±sNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s ²yNíRPL`i z¤¦¦¦¿yª±sV ª«s°ÛÍýÁª±sV ¿Ázmsöƒ«sÈýÁV xmsú¼½NRP LSzqsLiµj…. @LiµR…Vª«sÌýÁ ª«sVVzqýsLiƒ«sV |ms×ýÁ ¿Á[xqsVN][g][Ljiƒ«s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV xqsª«sVxqsù ÛÍÁ[NRPVLi²y DLi²yÌÁLiÛÉÁ[ NRPƒyù»y*¬sõ xmsoƒ«sLRiVµôðR…LjiLi¿RÁVNRPV®ƒs[LiµR…VNRPV úxms¸R…V¼½õQryòLRi¬s ¿ÁFyöLRiV. @LiVV¾»½[ „saRP*xqs¬ds¸R…V\®ªsVƒ«s gRißØLiNRP „sª«sLSÌÁV ÌÁ˳ÏÁùLi NSª«sÈÁLi ÛÍÁ[µR…¬s 'µj… \ÛÉÁª±sV=' xmsú¼½NRP LSzqsLiµj…. FsLiµR…VNRPLiÛÉÁ[ C AxmslLi[xtsQƒý«sV @µ³j…NRPLigS \|ms#û®ªs[ÈÁV Axqsöú»R½VÌÁÍÜ[®ƒs[ ¿Á[ryòLRi¬s xmsÌÁV ZNP[xqsVÌÁV Bƒ«sW=lLiƒ±s= NRPª«slLi[ÑÁÍÜ[ DLi²R…ª«sÌÁ¬s ¿ÁFyöLRiV.NSgS NRP®ƒsõF~LRi xmsoƒ«sLRiVµôðR…LRißá\|ms xmsÌÁV ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½VƒyõLiVV. C @LiaRPLi\|ms ª«sÀÁ胫s NS®ªsV²U… ÀÁú»R½Li BÈÁÖdÁÍÜ[ C ªyLRiLi „s²R…VµR…ÌÁ NSƒ«sVLiµj….BLiÈÁlLiõÉÞÍÜ[ C }qsª«sÌÁ gRiVLjiLiÀÁ „sxqsòQX»R½ úxms¿yLRiLi ¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s ÈÁVù¬dszqs¸R…W ÍØÉÓÁ ®µ…[aSÌÁÍÜ[ BÍØÉÓÁ„s »R½NRPV䪫s ÅÁLRiVèZNP[ ÌÁÕ³Áryò¸R…V¬s @LiµR…Vª«sÌýÁ @NRPä²R…NRPV ®ªsÛÎýÁ[LiµR…VNRPV '®ªsV²T…NRPÍÞ ÈÁWLjiÇÁLi' FyùZNP[ÒÁÌÁV NRPW²y úxmsNRPÉÓÁxqsVòƒyõLRi¬s A xmsú¼½NRP ¾»½ÖÁzmsLiµj….

home
 

 

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.