Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 *  31.07.08
  ÉÔÁ ÍÜ[ xmsÌÁV KxtsQµR… gRiVßØÌÁV...
   
 

¸R…VV\®ƒsÛÉÁ²`… Fs%`ÁÍØLiÈÁL`i= @r¡zqs¹¸…[VxtsQƒ±s A£mns BLi²T…¸R…W(DFyzqs) xqsLixqós ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s xmsLjia][µ³R…ƒ«sÌÁÍÜ[ ¾»½[¬dsLRiV ÍÜ[¬s „s„sµ³R… µ³R…LSøÌÁ ª«sÌýÁ @µj… AL][gRiùNRPLRi\®ªsVƒ«s Fy¬ds¸R…Vª«sV¬s gRiVLjiòLiÀÁƒ«sÈýÁV ¾»½[ÖÁLiµj…. @LiµR…VÍÜ[ xmsÌÁV KxtsQµ³R… gRiVßØÌÁVƒ«sõÈýÁV gRiVLjiòLi¿yLRiV. N]µôj… NSÌÁLi úNTP»R½Li ®ƒs[xtsQƒ«sÍÞ ÉÔÁ Lki|qsL`iè Fn¢Li®²…[xtsQƒ±s(Fsƒ±sÉÓÁAL`iFs£mns) ®µ…[aRPLiÍÜ[ xmsÌÁV úxmsÆØù»R½ xmsLjia][µ³R…ƒyxqsLixqósÌÁNRPV ¾»½[¬dsÉÓÁ LRiLigRiLiÍÜ[ „s„sµ³R… úFyÛÇÁNíRPVÌÁ xmsLjia][µ³R…ƒ«sNRPV ¬sµ³R…VÌÁV @LiµR…ÛÇÁ[zqsLiµj…. N]¬sõ úFyÛÇÁNíRPVÌÁV „sÇÁ¸R…Vª«sLi»R½LigS xmspLjiò NSgS ª«sVLji N]¬sõ N]ƒ«srygRiV»R½Vƒyõ¸R…V¬s 'DFyzqs' ¾»½ÖÁzmsLiµj…. 'ËýØN`P ÉÔÁ'¬s „sxqsòQX»R½LigS Fy¬ds¸R…VLigS „s¬s¹¸…WgjiryòLRiV. Bµj… xmsÌÁV LRiry¸R…Vƒ«s xmsµyLôðSÌÁ xqs®ªs[VøÎÏÁƒ«sLi. BLiµR…VÍÜ[ ANUP=NRPLRißá ª«sù¼½lLi[NRP xmsµyLôðSÌÁV, xqsWORPQQøÒÁ„s ª«sù¼½lLi[NRP xmsµyLôðSÌÁV, L][gRiÒÁª«soÌÁV NRPßá„s˳ÏÁÇÁƒ«s»][ ª«sXµôðj… ¿ÁLiµR…NRPVLi²y ¬sL][µ³j…Li¿Á[ xmsµyLôðSÌÁV, aRPLkiLRiLiÍÜ[ ˳ØgSÌÁV NRPV×ýÁF¡NRPVLi²y ¬sL][µ³j…Li¿Á[ xmsµyLôðSÌÁV Dƒyõ¸R…V¬s 'ÉÔÁ ËÜ[L`ïi A£mns BLi²T…¸R…W' }msL]äLiµR…¬s 'µj… Fs%`ÁÍØLiÈÁL`i= úNS¬sNRPÍÞ' ª«sWùgRi\ÛÇÁƒ±sÍÜ[ 'DFyzqs' DÈÁLiNTPLiÀÁLiµj…. ÉÔÁ ®ªs[LRiV ƒ«sVLiÀÁ »R½¸R…WLRiV ¿Á[zqsƒ«s NRPuy¸R…VLi, @LiµR…VÍÜ[ ˳ØgSÌÁ\|msƒ«s \®ªsµR…ù µ³R…LSøÌÁ\|msƒ«s N][ÍÞNRP»yÍÜ[¬s INRP úxmsª«sVVÅÁ xqsLixqós ¿Á[zqsƒ«s xmsLkiORPQÌÁ ª«sÌýÁ ª«sWƒ«sª«soÌÁ ÍÜ[¬s ÖÁLi£mns úgRiLiµ³R…VÌÁ ªyùµ³j…NSLRiNRP NRPßØÌÁ\|msƒ«s, LRiNRPò ZNP[ƒ«s=L`i NRPÖÁgjiLi¿Á[ NRPßØÌÁ\|msƒ«s ÉÔÁ ®ªs[LRiV xqsª«sVLôðRiª«sLi»R½LigS xms¬s¿Á[xqsVòLiµR…¬s ®ªsÌýÁ\®²…Liµj….

 

 

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.