Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 *  26.07.08
 

|qsÍÞ @¼½gS ªy²R…NRPLi²T…....úxmsª«sWµR…ª«sVÈÁ

   
 

@¼½gS ®ªsVV\ÛËÁÍÞ Fn¡ƒ±s „s¬s¹¸…WgRiLi»][ AL][gRiù xqsª«sVxqsùÌÁV »R½ÛÍÁ»R½òª«s¿RÁè¬s ªyÉÓÁÍÜ[ ZNP[ƒ«s=L`i NRPW²y ¿Á[Lji DLiµR…¬s INRP ¬sxmsoßáV²R…V |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. zmsÉÞ=‡ÁL`æi ZNP[ƒ«s=L`i Bƒ±szqísÈÁWùÉÞ \®²…lLiNíRPL`i ²yNíRPL`i L][ƒyÍÞï |¤¦¦¦LRi÷L`iª«sVƒ±s xqsVª«sWLRiV 3,000 ª«sVLiµj… ËÜ[µ³R…ƒyzqs‡Á÷Liµj…NTP, Dµ][ùgRiVÌÁNRPV C ryµ³R…ƒ«sLi „s¬s¹¸…WgRiLi ª«sÌýÁ FsµR…VLRi¹¸…[Vù AL][gRiùxmsLRi\®ªsVƒ«s @Fy¸R…WÌÁ gRiVLjiLiÀÁ xqsÌÁ¥¦¦¦xmspLRi*NRPLigS INRP úxmsNRPÈÁƒ«s ®ªsÌÁVª«sLjiLi¿yLRiV. BLiµR…VNRPV ryORPQQùLi BLiNS „sªyµyxqsöµR…LigS®ƒs[ DLiƒ«sµj… NS¬s BÍØÉÓÁ xqsÌÁ¥¦¦¦ ®ªsÌÁVª«sLjiLi¿Á[LiµR…VNRPV »R½ƒ«s ª«sµôR… »R½gjiƒ«s gRißØLiNRP „sª«sLSÌÁVƒyõ¸R…V¬s »yƒ«sV ¬sLôðSLRißáNRPV ª«s¿y胫s¬s ¿ÁFyöLRiV. zmsÉÞ=‡ÁL`æi F¡£qísclgiÑÁÉÞÍÜ[ C xqsÌÁ¥¦¦¦gRiVLjiLiÀÁ úxms¿RÁVLjiLi¿yLRiV. FsÌÁNíSQû¬sN`P ryµ³R…ƒyÌÁV ®ªsÌÁVª«sLjiLi¿Á[ „sµR…Vù»`½ @¸R…VryäLi»yÌÁ »R½LRiLigSÌÁ LRibPø úxmsryLSÌÁNRPV gRiVLji NSª«sÉجsõ xmsLji„sV»R½Li ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s, xqsLi˳ØxtsQßáÌÁƒ«sV NýRPVxmsòLi ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s ÛÍÁ[µy »R½ÌÁ ƒ«sVLiÀÁ |qsÍÞFn¡ƒý«sƒ«sV µR…WLRiLigS |msÈíÁVN][ªyÌÁ¬s |¤¦¦¦²`…|qsÉÞÌÁV „s¬s¹¸…WgjiLi¿yÌÁ¬s ÛÍÁ[µy ÛÉÁN`íPQ= ®ªsV}qsÇÞÌÁV xmsLizmsLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s ÛÍÁ[µy {qsöNRPL`i Fn¡ƒý«sƒ«sV „s¬s¹¸…WgjiLi¿yÌÁ¬s »R½µj…»R½LRi HÀÁèéNSÌÁƒ«sV FsLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. @»R½ùª«sxqsLRi xmsLjizqós»R½VÌÁÍÜ[ »R½xmsö zmsÌýÁÌÁV |qsÍÞFn¡ƒý«sV Dxms¹¸…WgjiLi¿RÁLSµR…¬s zqsFnyLRixqsV ¿Á[aSLRiV.

 

 

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.