Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 * 

11.07.08

 

@¼½gS \|qsNTPÍÞ »]NTPä¾»½[ ª«sVgRi»R½ƒy¬sZNP[[ ª«sVxmsöV

   
 

AL][gRiùLigS DLi²yÌÁ¬s LRiNRPLRiNSÌÁ FsNRP=L`i\|qsÇÁÙÌÁV ¿Á[}qs ª«sVgSÛÎý^Á¾»½[ ÇØúgRi»R½ògS DLi²R…Li²T…. FsLiµR…VNRPLiÛÉÁ[ \|qsNTPÍÞ FsNRPV䪫sgS »]NTPä¾»½[ @xqsÌÁVZNP[ FsxqsL]¿Á[è úxmsª«sWµR…Li DLiµR…LiÈÁVƒyõLRiV xmsLjia][µ³R…NRPVÌÁV. AL][gRiùLigS DLi²yÌÁƒ¯[, @ª«sxqsLRiLi N][xqs®ªsW \|qsNTPÍÞƒ«sV „s¬s¹¸…WgjiLi¿Á[ªyLRiV ¿yÍØ ª«sVLi®µ…[ DLiÉØLRiV. @LiVV¾»½[ \|qsNTPÍÞ FsNRPV䪫sgS »]NTPä¾»½[ AL][gRiùLi xqsLigRi¼½ @ÈÁVLiÀÁ N]»R½ò xqsª«sVxqsùƒ«sV N][Lji¾»½¿RÁVèN][ª«s²R…®ªs[Vƒ«s¬s ¿Á‡ÁV»R½VƒyõLRiV xmsLjia][µ³R…NRPVÌÁV. FsNRPV䪫sgS \|qsNTPÍÞ »]NTPä¾»½[ ª«sVgRi»R½ƒy¬sZNP[ ª«sVVF~öxqsVòLiµR…¬s ÌÁLi²R…ƒ±sÍÜ[ zqósLRixms²TÁƒ«s úxmsªyxqs ˳ØLRi¼d½¸R…V \®ªsµR…Vù²R…V „sƒ¯[µ`… ƒ«sLæRiVLi²`… |¤¦¦¦¿RÁèLjixqsVòƒyõLRiV. \|qsNTPÍÞ »]NRPä²R…Liª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[ @ƒ«sLôðSÌÁ\|ms xmsLjia][µ³R…ƒ«s ¿Á[zqsƒ«s ƒ«sLæRiVLi²`… AxqsNTPòNRPLRi\®ªsVƒ«s @LiaSÌÁƒ«sV ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. \|qsNTPÍÞ FsNRPV䪫sgS »]NTPä¾»½[ ÇÁƒ«sƒyª«s¸R…VªyÌÁ µR…gæRiLRi ƒ¯zmsö »R½ÛÍÁ¼½ò xqsòLi˳ÏÁƒ«s xqsª«sVxqsùÌÁV NRPÌÁVgRiV»y¸R…V¬s ¾»½ÖÁFy²R…V. @µ³R…ù¸R…Vƒ«sLi ÇÁLjizmsƒ«sªyLjiÍÜ[ µyµyxmso 60 aS»R½Li ª«sVLiµj… xmsoLRiVxtsvÌÁV BÍØLiÉÓÁ xqsª«sVxqsùÌÁV FsµR…VL]äLiÈÁVƒ«sõÈýÁV ¾»½[ÍØèLRiV. \|qsNTPÍÞ »]ZNP[äÈÁxmsöV²R…V {qsÈÁV ˳ØgRiLiÍÜ[ ƒ¯zmsöNSLRißáLigS LRiNRPò xqsLRixmnsLS ª«sVLiµR…gjixqsVòLiµR…¬s »R½µy*LS xqsòLi˳ÏÁ xqsª«sVxqsùÌÁV, „dsLRiùNRPßØÌÁ xms¬s¼d½LRiVÍÜ[ ¾»½[²yÌÁV »R½ÛÍÁ»R½Vò»y¸R…V¬s ¿ÁFyöLRiV. µk…LçRiNSÌÁLi \ÛËÁzqsäÍÞ\|ms Aµ³yLRixms®²…[ ªyLjiNTP C ª«sVVxmsöV ª«sVLjiLi»R½ @µ³j…NRPLi. GNRPÕÁgjiƒ«s ¿yÍØ µR…WLRiLi úxms¸R…WßÓáLi¿Á[ªyLRiV ª«sVµ³R…ùÍÜ[ NSxqsò „súaSLi¼½ ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li D»R½òª«sVª«sV¬s ƒ«sLæRiVLi²`… xqsWÀÁxqsVòƒyõLRiV. ryµ³yLRißá L][²ýR…\|ms \|qsNTPÍÞ »]ZNP[äªyLjiNRPƒyõ N]Li²R…úFyLi»yÍýÜ[ úxms¸R…WßÓáLi¿Á[ ªyLjiNTP xqsª«sVxqsùÌÁV ª«sVLjiLi»R½ FsNRPV䪫sgS DLiÉظR…V¬s xmsLjia][µ³R…ƒ«sÍÜ[ ®ªsÌýÁ\®²…Liµj…. {qsÈÁV ËØgSÛÍÁ[NRP F¡LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNUP A Ëص³R…ƒ«sV ˳ÏÁLjixqsWò Q\|qsNTPÍÞ »]NTPä¾»½[ ƒ«sxmsoLixqsNRP»R½*Li ÆظR…Vª«sVÈÁ. r¡ \|qsNRPÍÞ\|ms FsNRPV䪫sgS Aµ³yLRixms®²…[ªyLRiV µy¬s {qsÈÁV»][ FyÈÁV NRPLi²T…xtsQƒ±sƒ«sV NRPW²y FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R…V xqsLji¿RÁWxqsVN][ª«s²R…Li ÛËÁÈÁL`i. ÛÍÁ[µR…LiÛÉÁ[ „dsVxms¬s @Li¾»½[xqsLigRi»R½VÌÁV.

home

 

 

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.