Members Login
User Name:
Password:
 
 
For advertise on C Tv and C Tv2 contact 66361011, 94402-37067, 9848646234, 94413-78607. *Great opportunity to get into excellent career… Srivari Vocational Junior college & Hospital offering two year intermediate courses in Medical Lab technician(MLT), Nursing, Ophthalmic Technician(OT), Physio Therapist(PT), Computer Science & Engineering(CSE), Computer Graphics& Animation(CGA), Electrician (EW&SEA), Accounting & Taxation… Qualification: SSC pass or fail, Inter pass or fail, No Age limit.. after successful completion of the course candidates can get employment opportunity in our own industries and hospital… Address: SRIVARI VOCATIONAL JUNIOR COLLEGE & HOSPITAL, APPIIC-2, IDA, Jeedimetla, Hyd-55. Phone no’s: 23090555, 9908006730, 9885110606 * Advt: HABSIGUDA VIGNAN SCHOOLS HYDERABAD BRANCHES: SAINIKPURI, DR. AS RAO NAGAR,PH NO:65293094-95; PRASHANTHI NAGAR, UPPAL. PH NO:65293092-93;NACHARAM, HABSIGUDA. PH NO:65293091; VANASTHALIPURAM, NH9. PH NO:65176080; DILSUKHNAGAR. PH NO:65794466; KARMANGHAT, CHAMPAPET ROAD. PH NO:65183734;LB NAGAR SOUTH END PARK. PH NO:65946184; GHATKESAR. PH NO: 0841-5222489.NURSERY TO Xth ....ADMISSIONS ARE IN PROGRESS...ENGLISHMEDIUM...CO-EDUCATION...IIT FOUNDATION FOR 8th, 9th,10th CLASSES. * VIGNAN SCHOOLS-98499 23456, 98663 00389 Admissions open for State and CBSE Syllabus. Schools in Hyderabad at NIZAMPET( KUKATPALLY), MADINAGUDA (MIYAPUR), SAROORNAGAR, DESHMUKHI AND GHATKESAR. FOR DETAILS CONTACT 98499 23456, 98663 00389 * 

03.07.08

 
úgkiƒ±sÉÔÁ »ygji¾»½[ gRiVLi®²…ÇÁ‡ÁV÷ÌÁV ¬sªyLjiLi¿RÁª«s¿RÁVè
   
 

L][ÇÁÚ INRP NRPxmsöV úgkiƒ±sÉÔÁ »ygji¾»½[ gRiVLi®²… ÇÁ‡ÁV÷ÌÁƒ«sV ¬sªyLjiLi¿RÁª«s¿RÁè¬s INRP @µ³R…ù¸R…Vƒ«sLiÍÜ[ ¾»½[ÖÁLiµj…. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ úgkiƒ±sÉÔÁ BxmsöÉÓÁZNP[ úxmszqsµôðR…Li. µk…¬s „sxqsòQX»R½ aRPNTPòª«sVLi»R½\®ªsVƒ«s AL][gRiù ÍØ˳ØÛÍÁ[ @LiµR…VNRPV NSLRißáLi. Bxmso²R…V INRP úgkiN`P @µ³R…ù¸R…Vƒ«s ‡ÁXLiµR…Li INRP NRPxmsöV 'ú‡ÁV' L][ÇÁÚ ¼d½xqsVNRPVLiÛÉÁ[ µ³R…ª«sVƒ«sVÌÁV ªyùN][ÀÁryò¸R…V¬s @LiµR…Vª«sÌýÁ LRiNRPòúxmsxqsLRißá ®ªsVLRiVgRiVxms²R…ÈÁLi»][ gRiVLi®²…ƒ«sV AL][gRiùª«sLi»R½LigS DLi¿RÁª«s¿RÁè¬s NRPƒ«sVg]Liµj…. xmsLjia][µ³R…NRPVÌÁV NRPƒ«sVg]ƒ«sõ úxmsNSLRiLi úgkiƒ±sÉÔÁÍÜ[ Dƒ«sõ '}mnýsª«sƒyLiVV²`…=' NRPßØÌÁƒ«sV ªyùN][ÀÁLixmsÛÇÁ[ryòLiVV. C NRPßØÌÁƒ«sV 'FsLi²][ ÖÁ´j…¸R…VLi NRPßØÌÁV' @¬s @LiÉØLRiV. LRiNRPòƒyÎØÌÁ ÍÜ[xmsÌÁ B„s INRP xqsƒ«sõ¬sF~LRigS GLRiö²R…»yLiVV. C F~LRi LRiNRPòúxmsxqsLRißá xqsVÌÁ˳ÏÁLigS ÇÁLjilgi[LiµR…VNRPV DxmsNRPLjiryòLiVV. @LiµR…Vª«sÌýÁ ®ªsVLRiV\lgiƒ«s Lki¼½ÍÜ[ LRiNRPò úxmsxqsLRißá ÇÁLjilgi[LiµR…VNRPV „dsÌÁª«so»R½VLiµj…. ÉÔÁ }qsª«sƒ«sLi ª«sÌýÁ gRiVLi®²…NRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s LRiNRPòƒyÎØÌÁV ¿RÁÌÁƒ«s ª«sWLiµyù¬sõ »R½gæjixqsVòLiµR…¬s ª«sVX»R½Vùªy»R½ xms²R…Éجsõ ¬sL][µ³j…xqsVòLiµR…¬s xmsÌÁV @µ³R…ù¸R…VƒyÌÁÍÜ[ ¾»½[ÖÁLiµj…. xmsbP誫sV ®µ…[aSÌÁÍÜ[ úgkiƒ±s ÉÔÁ »R½NRPV䪫s „s¬s¹¸…WgjiryòLRiV. @NRPä²R… ËýØN`PÉÔÁ @µ³j…NRPLigS }qs„sryòLRiV. @LiVV¾»½[ úgkiƒ±s ÉÔÁ »ygRiÈÁLi ª«sÌýÁ LRiNRPòƒyÎØÌÁ xms¬s¼d½LRiV ®ªsVLRiVgRiª«sÈÁLi ª«sÌýÁ Bµj… @µ³j…NRP ÍØ˳ÏÁµy¸R…VNRPLi.

B®µ…[ xqsLiµR…LRi÷éLigS BÉÔÁª«sÖÁ @µ³R…ù¸R…VƒyÌÁ úxmsNSLRiLi xms¿RÁè¬s ¾»½[¸R…WNRPV ÍÜ[¬s ZNP[ƒ«s=L`i ¬sL][µ³R…NRP aRPNTPòª«sVLi»R½\®ªsVƒ«s úxms˳ت«sLi, ¾»½[¸R…WNRPV ANUP=NRPLRißá µ³R…LSøÌÁ ª«sÛÍýÁ[ NRPÌÁVgRiV»R½VLiµR…¬s ¾»½[ÖÁƒ«sÈýÁV ª«sVVÅÁù xmsLjia][µ³R…NRPV²R…V ¬sN][ÍØ£qs @ÛÍÁN][=F¢ÍØ£qs úÕÁÉÓÁ£tsQ „dsV²T…¸R…WNRPV ¿Ázmsöƒ«sÈýÁV DÈÁLiNTPLi¿yLRiV. ªyLji @µ³R…ù¸R…Vƒ«sLiÍÜ[ G®´…ƒ±s= ®ªsV²T…NRPÍÞ xqsWäÍÞNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s xmsLjia][µ³R…NRPVÌÁV úgkiƒ±sÉÔÁ, 125 „sV.úgS ZNP{mnsƒ±s, 450 „sV.ÖdÁ ®ªs[²T… ¬dsLRiV ª«sVW²R…V ®ªs[lLi[*LRiV xqsLiµR…LS÷éÌÁÍÜ[ xqs*¿RÁèéLiµR… NSLRiùNRPLRiòÌÁV NRPÌÁ ÀÁƒ«sõ úgRiWxmsoƒ«sNRPV BÀÁè xmsLkiORPQÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. IN][ä úµR…ª«sLi }qs„sLiÀÁƒ«s 30, 90, 120 ¬s„sVuyÌÁNRPV úxms¼½ ˳ØgRiry*„sV x¤¦¦¦xqsò µ³R…ª«sV¬s ªyùry¬sõ xmsLjia][µ³R…NRPVÌÁV N]ÖÁ¿yLRiV. 30 ¬s„sVuyÌÁ xmsLkiOSQ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[ µ³R…ª«sV¬s ªyùN][¿RÁLi 3.9 aS»R½LigS ƒ«s®ªsWµR…V @LiVVLiµj…. úgkiƒ±sÉÔÁ x¤¦¦¦xqsò µ³R…ª«sV¬s\|ms ¿RÁWzmsƒ«s úxms˳تy¬sõ ZNP{mnsƒ±s, ®ªs[²T… ¬dsLRiV ¿RÁWxmsÛÍÁ[µR…¬s ªyLRiV NRPƒ«sVg]ƒyõLRiV. ¬sÇجsNTP úgkiƒ±sÉÔÁ¬s 6 úgSª«sVVÌÁV }qs„s}qsò @µ³R…ù¸R…Vƒ«sLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõ ˳ØgRiry*„sV x¤¦¦¦xqsò µ³R…ª«sVƒ«sVÌÁV ƒyÌÁVgRiV aS»R½Li ªyùN][ÀÁLiÀÁLi¿yLiVV. C xmnsÖÁ»yÌÁV \®ªsµR…ùÀÁNTP»R½=NRPV ª«sVVÅÁùQ\®ªsVƒ«sª«s¬s ²yNíRPL`i @ÛÍÁN][=F¢ÍÜ[£qs ¿ÁFyöLRiV. C @µ³R…ù¸R…Vƒ«s xmnsÖÁ»yÌÁƒ«sV '¸R…VWL][zms¸R…Vƒ±s ÇÁLRiõÍÞ A£mns NSLïji¹¸…WªyxqsVäQùÌÁL`i úzms®ªsƒ<«sƒ±s @Li²`… Lki}¤¦¦¦ÕÁÖÁÛÉÁ[xtsQƒ±s'ÍÜ[ BÉÔÁª«sÖÁ xqsLiÀÁNRPÍÜ[ úxms¿RÁVLjiLi¿yLRiV.

home

 

 

 

 © 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved.