CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
\®ªs˳ÏÁª«sLigS „sxtñsv c ®ªsL][¬sNS „sªyx¤¦¦¦Li
01. march 1.30 ,p..m.)

zqs¬dsƒ«sÈÁV²R…V ®ªsWx¤¦¦¦ƒ±sË؇ÁV NRPVª«sWLRiV²R…V, ª«sLóRiª«sWƒ«s ƒ«sÈÁV²R…V ª«sVLi¿RÁV „sxtñsvª«sLôðRiƒ±sË؇ÁV „sªyx¤¦¦¦Li ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[NRPlLi²ïT… r¡µR…LRiV²R…V xqsVµ³k…NRPL`ilLi²ïT… NRPVª«sWlLiò, {qs{qs ª«sVƒ«sª«sLSÌÁV ®ªsL][¬sNS»][ xmnsVƒ«sLigS ÇÁLjigjiLiµj…. Aµj…ªyLRiLi DµR…¸R…VLi gRiÀÁèËÝÖÁÍÜ[ ÒÁFsLi{qs ËØÌÁ¹¸…Wgji }qís²T…¸R…VLiÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s C „sªy¥¦¦¦¬sNTP xmsÌÁVª«soLRiV LSÇÁNUP¸R…V úxmsª«sVVÅÁVÌÁV, zqs¬ds ƒ«sÈÁVÌÁV ¥¦¦¦ÇÁ\lLi ª«sµ³R…Vª«sLRiVÌÁƒ«sV AbdPLRi*µj…Li¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *