CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
xqsVÌÁ˳ÏÁ##\®ªsVƒ«s „sÖdÁƒ«sLi...
01. march 11.00 ,a..m.)

LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= |msúÉÜ[ÍÜ[ 5 aS»R½Li ªyÉØ NRPÖÁgji Dƒ«sõ @®ªsVLjiNRPƒ±s ALiVVÍÞ NRPLi|ms¬ds |tsQúªyƒ±s c »R½ƒ«s ªyÉØ AL`i.{ms.FsÍÞ NRPV „súNRPLiVVLi¿RÁ²y¬sNTP xms¿RÁèÛÇÁLi²y EzmsLiµj…. |tsQúªyƒ±sNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s BLRi\®ªs lLiLi²R…Vƒ«sõLRi N][ÈýÁ CNTP*ÉÔÁ }tsQLýRiƒ«sV N]ƒ«sVg][ÌÁV ¿Á[¸R…V²R…Li µy*LS AL`i.{ms.FsÍÞ »R½ƒ«s ªyÉ؃«sV 75.3 aS»y¬sNTP |msLi¿RÁVN][ƒ«sVLiµj…. @LiVV¾»½[, 5 aS»R½Li ªyÉØ N]ƒ«sVg][ÌÁVNRPV |tsQúªyƒ±sNRPV FsLi»R½ ®ªsVV»R½òLi ¿ÁÖýÁLi¿RÁƒ«sVƒyõL][ ª«sWú»R½Li ®ªsÌýÁ²T…Li¿RÁÛÍÁ[µR…V. C lLiLi²R…V NRPLi|ms¬dsÌÁNRPV ®ªsVVµR…ÉýÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s IxmsöLiµR…Li úxmsNSLRiLi c |tsQúªyƒ±s NSªyÌÁƒ«sVN]LiÛÉÁ[ AL`i.{ms.FsÍÞ ÍÜ[ ª«sVL][ 24 aS»R½Li ªyÉØ N]ƒ«sVg][ÌÁV ¿Á[¸R…Vª«s¿RÁVè. @LiVV¾»½[, ª«s¿Á[è ÇÁÚ\ÛÍÁ»][ gRi²R…Vª«so ª«sVVgRiVxqsVòƒ«sõLiµR…Vƒ«s ªyÉØ |msLi¿RÁVN][ª«s²R…Li NRPxtísQ»R½LRiLi NSª«s¿RÁè¬sc 2006ÍÜ[ N]ƒ«sVg][ÌÁV µ³R…\lLiƒ«s 60 LRiWFyLiVVÌÁZNP[ |tsQúªyƒ±s \ÛËÁËØùN`P ¿Á[¸R…Vª«s¿RÁè¬s ¾»½ÌÁVr¡òLiµj…. LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= |msúÉÜ[ƒ«sV LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= BLi²R…{qísû£qsÍÜ[ „sÖdÁƒ«sLi ¿Á[¸R…WÌÁ¬s lLiLi²R…V NRPLi|ms¬dsÌÁ ËÜ[LïRiVÌÁV ¬sLñRiLiVVLiÀÁƒ«s xqsLigRi¼½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ…[. µk…¬s\ZNP ª«sWLjiè lLiLi²][ ¾»½[µk…ƒ«s ËÜ[LïRiV „dsVÉÓÁLig`i ÇÁLRigRiƒ«sVLiµj….

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *