CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
¼½¼½®µ…[ Aµy¸R…V @Li¿RÁƒy LRiW.1363 N][ÈýÁV
(28 feb '09 ,4 .35 p .m.)

LSƒ«sVƒ«sõ ALôðjiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTPgSƒ«sW ¼½LRiVª«sVÌÁ ¼½LRiVxms¼½ ®µ…[ª«sróyƒ«sLi Aµy¸R…VLi LRiW. 1363 N][ÈýÁVgS FyÌÁNRP ª«sVLi²R…ÖÁ @Li¿RÁƒy ®ªs[zqsLiµj…. 2008c09 xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ ¼½¼½®µ…[ AµyLi¸R…V LRiW.1339 N][ÈýÁV ª«sÀÁ胫sÈýÁVgS FyÌÁNRPª«sVLi²R…ÖÁ }msL]äLiµj…. »R½ÌÁ¬dsÍØÌÁ µy*LS LRiW.70 N][ÈýÁV. ALêji»R½ }qsª«sÌÁ µy*LS LRiW.82 N][ÈýÁV ²T…FyÑÁÈýÁ\|ms ª«s²ïU… LRiWxmsLiÍÜ[ LRiW.487 N][ÈýÁƒ«sV Aµy¸R…V ª«sWLæSÌÁVgS ¼½¼½®µ…[ ¾»½ÖÁzmsLiµj…. µ³R…LRiøúxms¿yLRi xmsLjixtsQ»`½NRPV LRiW.51.7 N][ÈýÁƒ«sV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁLiµj….

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *