CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
ry¸R…VLiú»R½Li 6 gRiLiÈÁÌÁNRPV r¡¬s¸R…W gSLiµ³k… ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqs˳Ï
(28 feb '09 ,10.26 a .m.)

|mslLi[²`… úg_Li²`…ÍÜ[ aRP¬sªyLRiLi ry¸R…VLiú»R½Li 4.55 gRiLiÈÁÌÁNRPV úFyLRiLi˳ÏÁLi NSª«sÌÁzqsƒ«s NSLiúlgi£qs FyLíki @µ³R…ùQORPVLSÌÁV r¡ƒ«s¸R…W gSLiµ³k… ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³Ï gRiLiÈÁ AÌÁxqsùLigS ry¸R…Vú»R½Li 6 gRiLiÈÁÌÁNRPV úFyLRiLi˳ÏÁLi @ª«so»R½VLiµj…. ª«sV¥¦¦¦LSxtísQûLiÍÜ[ A®ªsV xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ NSxqsò AÌÁxqsùLi NSª«sÈÁLi»][ BNRPä²R… A®ªsV FyÍæÜ®ƒs[ ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³Ï AÌÁxqsùLigS ®ªsVVµR…ÌÁª«soLi»R½VLiµj….

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *