CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
Dryø¬s¸R…W AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ xqs»R½ùLi Ë؇ÁVNRPV \®ªsµ³R…ùxmsLkiORPQÌÁV
(27 feb '09, 1 .50 p .m.)

A¹¸…[Vuy x¤¦¦¦»R½ù ZNP[xqsVÍÜ[ ¬sLiµj…»R½V²R…V xqs»R½ùLi Ë؇ÁVƒ«sV \®ªsµR…ù xmsLkiORPQÌÁ ¬s„sV»R½òLi ¿RÁLi¿RÁÍÞgRiW²R… \ÛÇÁÌÁVƒ«sVLiÀÁ Dryø¬s¸R…W AxqsVxmsú¼½NTP »R½LRiÖÁLi¿yLRiV. ALô][|ms²T…N`P „s˳ØgRiLiÍÜ[ @»R½¬sNTP \®ªsµR…ùxmsLkiORPQÌÁV ¿Á[zqs ¼½Lji \ÛÇÁÌÁVNRPV ¼d½xqsVNRPV¬s®ªsÎýØLRiV. \®ªsµR…ùxmsLkiORPQÌÁN][xqs®ªs[V @»R½¬sõ „sÇÁ¸R…Vªy²R…ƒ«sVLiÀÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV \|¤¦¦¦µR…LSËص`… ¿RÁLi¿RÁÍÞgRiW²R… \ÛÇÁÌÁVNRPV »R½LRiÖÁLi¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *