CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
{qs*²R…ƒ±s ¸R…VW¬sª«sLji+ÉÔÁ»][ ÛÇÁ[Fsƒ±sÉÔÁ¸R…VW IxmsöLiµR…Li
(27 feb '09, 1 .50 p .m.)

ryLiZNP[¼½NRP „sµR…ù»][ úFyLi¼d½¸R…WÕ³Áª«sXµôðj… ÌÁORPQQùLigS ÇÁª«s¥¦¦¦L`iÍØÍÞ ÛÉÁNRPõÍØÑÁNRPÍÞ ¸R…VW¬sª«sLji+ÉÔÁ {qs*²R…ƒ±sNRPV ¿ÁLiµj…ƒ«s ÛËýÁNTPLig`i ¸R…VW¬sª«sLji+ÉÔÁ»][ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s IxmsöLiµR…Li ¿Á[xqsVNRPVLiµj…. \|¤¦¦¦µR…LSËص`…ÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s J NSLRiùúNRPª«sVÍÜ[ ÛËýÁ[NTPLig`i N_LiÉÓÁ gRiª«sLRiõL`i FsLig`iríyûª±sV xqsª«sVORPQLiÍÜ[ C IxmsöLiµR…Li ÇÁLjigjiLiµj…. ÛÇÁ[Fsƒ±sÉÔÁ¸R…VV \®ªs£qs ¿³yƒ«s=ÌÁL`i @ÌýÁLi @FyöLSª«so. ÛËýÁ[NTPLig`i ¸R…VW¬sª«sLji+ÉÔÁ \®ªs£qs ¿³yƒ«s=ÍÞ DLRiV=ÍýØ ¥¦¦¦£qsÌÁV µk…¬s\|ms xqsLi»R½NSÌÁV ¿Á[aSLRiV. @®ƒs[»R½ N]»R½ò N][LRiV=ÌÁƒ«sV ƒyLiµj… xmsÌÁNRPƒ«sVƒ«sõÈýÁV ªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *