CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs ªyL<jiNRP ‡Á®²ê…ÉÞ »R½xmsöVÌÁ »R½²R…NRP :LSª«sV¿RÁLiúµR…lLi²ïT…
(27 feb '09, 4.20 p .m.)

ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs NRP„sVxqsƒ«sL`i úxms®ªs[aRP##|msÉíÓÁƒ«s ªyL<jiNRP ‡Á®²ê…ÉÞ »R½xmsöVÌÁ »R½²R…NRPgS DLiµR…¬s ˳ØÇÁFy úlgi[ÈÁL`i \|¤¦¦¦µR…LSËص`… @µ³R…ùQORPV²R…V ÀÁLi»R½ÌÁ LSª«sV¿RÁLiúµR…lLi²ïT… AL][zmsLi¿yLRiV. úxms˳ÏÁV»R½*Li ƒ«sVLiÀÁ LSªyÖÁ=ƒ«s ¬sµ³R…VÌÁƒ«sV ÛÍÁNRPäÍýÜ[ ¿Á[xmsNRPVLi²y úxmsÇÁÌÁƒ«sV ®ªsWxqsLi ¿Á[xqsVòƒyõLRi¬s A¸R…Vƒ«s µ³R…*ÇÁ®ªsV»yòLRiV. ª«sVV¬s=FyÍÞ ¬sµ³R…VÌÁƒ«sV úxms˳ÏÁV»R½* úxms»R½ùQORPQQùLigS µ][¿RÁVNRPVLiÈÁVLiÛÉÁ[ NRP„sVxtsQƒ«sL`i, róy¬sNRP FsLi{ms, Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV ¬sª«sVøNRPV ¬slLi¼½òƒ«sÈýÁV ª«sùª«sx¤¦¦¦LjixqsVòƒyõLRi¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *