CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
\|¤¦¦¦µR…LSËص`…ÍÜ[ @Li»R½LêS¼d½¸R…V ËØù²T…øLiÈÁƒ±s F¡ÉÔÁÌÁV
(27 feb '09, 4.26 p .m.)

ª«sWLjiè 24ƒ«sVLiÀÁ 29 ª«sLRiNRPV \|¤¦¦¦µR…LSËص`… gRiÀÁèËÝÖÁÍÜ[ BLi²][L`i }qís²T…¸R…VLiÍÜ[ ¹¸…W®ƒsN`P=c xqsƒ±s\lLi£qs BLi²T…¸R…W J|msƒ±sc2009ƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«sõÈýÁV ˳ØLRi»R½ ËØù²T…øLiÈÁƒ±s @r¡ztsQ¹¸…[VxtsQƒ±s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj…. @®µ…[ „sµ³R…LigS AgRixqísV 10 ƒ«sVLiÀÁ 16 ª«sLRiNRPW gRiÀÁèËÝÖÁÍÜ[ úxmsxmsLi¿RÁ ËØù²T…øLiÈÁƒ±s F¡ÉÔÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«sõÈýÁV @r¡ztsQ¹¸…[Vƒ±s @µ³j…NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. CNSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ª«sVVÅÁù @¼½´j…gS úxmsxmsLi¿RÁ ËØù²T…øLiÈÁƒ±s úxmsµ³yƒ«s NSLRiùµR…Lji+ xqsVª«sL`ïiQúËÜ[Lji ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R…WùLRiV. @Li»R½LêS¼d½¸R…V róyLiVV F¡ÉÔÁÌÁV ª«sVƒ« ®µ…[aRPLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ®µ…[bdP¸R…V úNS²yNSLRiVÌÁNRPV FsLi»][ ®ªs[VÌÁV ¿Á[xqsVòLiµj…ƒ«s ˳ØLRi»R½ ËØù²T…øLiÈÁL`i @r¡ztsQ¹¸…[VxtsQƒ±s @µ³R…ùQORPV²R…V „s.ZNP. ª«sLRiø ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *