CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
FyN`P, Axmæs¬sróyƒ±sÌÁNRPV „sVÖÁÈÁLki ry¸R…W¬sõ |msLi¿RÁƒ«sVƒ«sõ @®ªsVLjiNS
(27 feb '09, 12.50 p .m.)

FyNTPróyƒ±s, @xmæs¬sróyƒ±sÌÁÍÜ[ @ÍÞ\ÛÆÁµy, »yÖÁ‡Áƒý«s DúgRiªyµR…Li ƒyƒyÉÓÁNUP |msLRiVgRiV»R½VLiƒ«sõLiµR…Vƒ«s AlLiLi²R…V ®µ…[aSÌÁNRPV BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV @Liµj…xqsVòƒ«sõ „sVÖÁÈÁLki ry¸R…W¬sõ ª«sVLjiLi»R½ |msLi¿yÌÁ¬s @®ªsVLjiNS @µ³R…ùQORPV²R…V IËت«sW úxms¼½Fyµj…Li¿yLRiV. Bµj… NSNRP A¸R…W ®µ…[aSÍýÜ[ @Õ³Áª«sXµôðj… NSLRiùúNRPª«sWÌÁNRPV @Liµj…xqsVòƒ«sõ ALójiNRPry¸R…VLi NRPW²y |msLi¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s úxms¼½Fyµj…Li¿yLRiV. @µ³R…ùQORPV²R…V @LiVVƒ«s »R½LS*»R½ IËت«sW »R½ƒ«s ®ªsVVµR…ÉÓÁ ‡Á®²ê…ÉÞƒ±sƒ«sV úxms¼½Fyµj…Li¿yLRiV. 3.6 N][ÈýÁ»][ ˳ØLki ‡Á®²ê…ÉÞƒ«sV A¸R…Vƒ«s úxms¼½Fyµj…Li¿yLRiV. IËت«sW úxms¼½FyµR…ƒ«sƒ«sƒ«sV @®ªsVLjiNS \|qs¬sNSµ³j…NSLRiVÌÁV ry*gRi¼½Li¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *