CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV
 
ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ {qsöNRPL`i xmsµR…„s g]xmsö @ª«sNSaRPLi : r¡ª«sVƒy´`…
(26 feb '09, 2.39 p .m.)

ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁ {qsöNRPL`i xmsµR…„s »R½ƒ«sNRPV ÌÁÕ³ÁLiÀÁƒ«s g]xmsö @ª«sNSaRPª«sV¬s r¡ª«sVƒy´`…¿³RÁÈÁLêki }msL]äƒyõLRiV. {qsöNRPL`i xmsµR…„s¬s @ÌÁLiNRPLjiLiÀÁƒ«s H®µ…[ÎýÏÁNSÌÁLi\|ms r¡ª«sVƒy´`… gRiVLRiVªyLRiLi xqsöLiµj…Li¿yLRiV. C H®µ…[ÎýÏÁNSÌÁLi »R½ƒ«sNRPV ÌÁÕ³ÁLiÀÁƒ«s @»R½Vùƒ«sõ»R½ @ª«sNSaRPª«sV¬s »yƒ«sV FsxmsöV²R…V A µj…aRPgS Ez¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[µR…¬s @LiVVƒ«sxmsöÉÓÁNTP xmsµR…„s »R½ƒ«sƒ«sV ª«sLjiLiÀÁLiµR…ƒyõLRiV. „saS*xqs xmsLjiORPQ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[ xqs˳ÏÁÍÜ[ 'ƒ¯[ÈýÁV' µR…LRi+ƒ«s„sVÀÁ胫s DµR…Li»R½Li »R½ƒ«sV ¿Á[µR…V xqsLixmnsVÈÁƒ«s @¬s r¡ª«sVƒy´`… ¿ÁFyöLRiV.

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *