CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV
 
{qsFsLi ®ªsWxqsLi ¿Á[aSLRiLiÈÁW ˳ØÇÁFy ALiµ][ÎÏÁƒ«s
(26 feb '09, 3.39 p .m.)

NRPÌýÁVgki»R½ NSLjiøNRPVÌÁƒ«sV {qsFsLi ®ªsWxqsLi ¿Á[aSLRiLiÈÁW ˳ØÇÁFy ALiµ][ÎÏÁƒ«s ¿Á[xmsÉíÓÁLiµj…. Fs¬sõNRPÌÁ N][²`… LSNRPª«sVVLi®µ…[ 767ª«s ÒÁª¯[ LRiµôR…V ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A FyLíki ®ƒs[»R½ÌÁV ²T…ª«sWLi²`… ¿Á[aSLRiV. \|¤¦¦¦µR…LSËص`… ALíki{qs úNS£qsL][²`…=ÍÜ[ ªyLRiV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s ALiµ][ÎÏÁƒ«s»][ FsNRPä²T… ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁV @NRP䮲…[ ¬sÖÁÀÁF¡¸R…WLiVV. NSLiúlgi£qs úxms˳ÏÁV»y*¬sNTP ª«sù¼½lLi[NRPLigS ªyLRiV ¬sƒyµyÌÁV ¿Á[aSLRiV. NRPÌýÁgki»R½ NSLjiøNRPVÌÁxmsÈýÁ úxms˳ÏÁV»R½* ¿RÁLRiùÌÁNRPV ¬sLRixqsƒ«sgS {qsFsLi µj…ztísQËܪ«sVø µR…gôRiLi ¿Á[aSLRiV. ALiµ][ÎÏÁƒ«sNSLRiVÌÁƒ«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV ‡ÁÌÁª«sLi»R½LigS @lLixqísV ¿Á[zqs @NRPä²T…ƒ«sVLiÀÁ »R½LRiÖÁLi¿yLRiV.

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *