CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV
 
¿RÁLiúµR…‡ÁË؇ÁV»][ xqs¥¦¦¦ NRPWÈÁ„sV ®ƒs[»R½ÌÁ @lLi£qís
(26 feb '09, 1.59 p .m.)

ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV ‡Á{tsQL`iËØg`i ª«sµôR… gRiVLRiVªyLRiLi ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s \ÛÇÁÍÞ˳ÏÁL][ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ÉÔÁ²U…{ms @µ³j…®ƒs[»R½ ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V, LSxmnsVª«soÌÁV, ƒyLS¸R…Vßá, ƒyLiVV¬s »R½µj…»R½LRiVÌÁƒ«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís ¿Á[aSLRiV. @lLixqís ¿Á[zqsƒ«sªyLji¬s g][uyª«sVx¤¦¦¦ÍÞ }qís²T…¸R…VLiNRPV »R½LRiÖÁLi¿yLRiV. ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV ®ƒs[»R½ÌÁ @lLi£qísÌÁ»][ ‡Á{tsQL`iËØg`i ¿_LRiryò ª«sµôR… ˳ØLkigS úÉØzmnsN`P xqsòLiÕ³ÁLiÀÁLiµj…. xqsÀÁªyÌÁ¸R…VLiÍÜ[NTP µR…WxqsVNRPV®ªsÛÎÁ[LiµR…VNRPV ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV ¸R…V¼½õLi¿RÁgS F¡ÖdÁxqsVÌÁV @²ïR…VN][ª«sÈÁLi»][ L][²ïR…V„dsVµR… \ÛËÁhSLiVVLiÀÁ ALiµ][ÎÏÁƒ«s ¿Á[xmsÉíØLRiV. LSxtísQûªyùxmsòLigS ª«sVª«sWNRPWÈÁ„sV ®ƒs[»R½ÌÁV @¬sõ ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈýÁ ª«sµôR… ÇÝFyÍÞ˳ÏÁL][ NSLRiùúNRPª«sVLi ¿Á[xmsÉíØLRiV. NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈýÁÍÜ[NTP ¿]¿RÁVèNRPVF¡¹¸…[VLiµR…VNRPV ¸R…V¼½õLiÀÁƒ«s NSLRiùNRPLRiòÌÁƒ«sV, ®ƒs[»R½ÌÁƒ«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís ¿Á[aSLRiV.

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *