CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
úxmsÇص³R…ƒ«sLi µR…VLji*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[xqsVòƒ«sõ r¡¬s¸R…W : ¾»½[®µ…[Fy
(24 feb '09, 06.35 .p .m.)

NSLiúlgi£qs @µ³j…®ƒs[ú¼½ r¡¬s¸R…WgSLiµ³k… xmsLRiùÈÁƒ«s N][xqsLi LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ úxmsÇص³R…ƒy¬sõ µR…VLji*¬s¹¸…WgRiLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV zqsµôðR…\®ªsVLiµR…¬s ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi {qs¬s¸R…VL`i®ƒs[»R½ LSª«soÌÁ ¿RÁLiúµR…ZaP[ÅÁLRilLi²ïT… AL][zmsLi¿yLRiV. DxmsƒyùryÌÁV »R½zmsö¾»½[ LSuíyû¬sNTP A®ªsV ¿Á[}qsLi®µ…[„sVÛÍÁ[µR…¬s LSª«soÌÁ „sª«sVLji+Li¿yLRiV. LSxtísQûLiÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ \lLi»R½V, Aµk…ªy{qs A»R½øx¤¦¦¦»R½ùÌÁV... »R½µj…»R½LRixqsª«sVxqsùÍýÜ[ G INRPäµy¬sõ \®ªsFs£qs A®ªsV µR…XztísQNTP ¼d½xqsVNRPVF¡ÛÍÁ[µR…¬s A¸R…Vƒ«s „sª«sVLji+Li¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *