CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
eAryäL`i xmsoLRiryäLRiLi\|ms @µy*¬ds @Õ³Áƒ«sLiµR…ƒ«s
(24 feb '09, 05.35 .p .m.)

ª«sVVLi‡ÁLiVV ª«sVVLjiNTPªy²R…ÌÁ B¼½ª«sX»R½òLigS ¬sLjiøLiÀÁƒ«s xqýsª±sV²yg`i „sVÖÁ¸R…V¬dsL`iNRPV AryäL`i xmsoLRiryäLSÌÁ\|ms ˳ØÇÁFy @úgRi®ƒs[»R½ @µ³y*¬ds @Õ³Áƒ«sLiµR…ƒ«sÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ƒ«sLiª«sLi‡ÁL`i 26 @ƒ«sLi»R½LRiLi ª«sVVLiLiVV INRPª«sVLiÀÁ xmsoryäLRiLi»][ „saRP*ªyùxmsòLigS ª«sV×dýÁ ªyLRiòÍýÜ[NTP ª«sÀÁèLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s @ƒyõLRiV. ˳ØLRi¼d½¸R…V zqs¬sª«sWÍýÜ[ Bµ][ @xmspLRi*xmnsVÈíÁª«sV¬s A¸R…Vƒ«s N]¬s¸R…W²yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *