CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
ª«sWLjièÍÜ[ „s²R…VµR…ÌÁ NSƒ«sVƒ«sõ "ANSLiaRPª«sVLi»R½'
(24 feb '09, 11.15 .a .m.)

$ ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRi úNTP¹¸…[VxtsQƒ±s= xms»yNRPLi\|ms LSµ³y®ªsWx¤¦¦¦ƒ±s µR…LRi+NRP»R½*LiÍÜ[ úxmsNS£tsQLSÇÞ, ú¼½xtsQ »R½Liú²U… NRPW»R½VÎÏÁ§þgS ƒ«sÉÓÁxqsVòƒ«sõ "ANSaRPª«sVLi»R½' ÀÁú»R½Li xtswÉÓÁLig`i xmspLRiòLiVVLiµj…. C ÀÁú»y¬sõ µj…ÍÞ LSÇÁÙ ¬sLjiøxqsVòƒyõLRiV. C ÀÁú»R½LiÍÜ[ ÇÁgRixms¼½Ë؇ÁV @¼½´j… Fyú»R½ÍÜ[ ƒ«sÉÓÁxqsVòƒyõLRiV. ª«sWLjiè ®ƒsÌÁÍÜ[ C ÀÁú»y¬sõ „s²R…VµR…ÌÁ ¿Á[¸R…V²y¬sNTP xqsƒyõ¥¦¦¦ÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½VƒyõLiVV. C ÀÁú»y¬sNTP „sµyùrygRiL`i xqsLigki»R½Li xqsª«sVNRPWLSèLRiV. C ÀÁú»R½Li ª«sVƒ«sxqsVNRPV µR…gæRiLRigS DLiÈÁVLiµR…¬s úxmsNS£tsQLSÇÞ @LiÈÁVƒyõLRiV.

 
 
 
"ANSLiaRPª«sVLi»R½' Fn¡ÉÜ[ gSùÌÁLki

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *