CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

Fs¬s„sVµj… AryäLýRiV N]ÌýÁg]ÉíÓÁƒ«s 'xqýsª±sV²yg`i'

(23 feb '09, 10.05 .a .m.)

úxmsxmsLi¿RÁ zqs¬dsLRiLigRiLiÍÜ[ @»R½ùLi»R½ úxms¼½uíy»R½øNRP\®ªsVƒ«s AryäL`i @ªyLïRiVÌÁ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ 'xqýsª±sV²yg`i „sVÖÁ¸R…V¬dsL`i' ÀÁú»y¬sNTP @ªyLïRiVÌÁ xmsLiÈÁ xmsLi²T…Liµj…. ª«sVVLi‡ÁLiVV ª«sVVLjiNTPªy²R… ¸R…VVª«sNRPV¬s B¼½ª«sX»R½òLi»][ úÕÁÉÓÁ£tsQ µR…LRi+NRPV²R…V ®²…[¬ds ËÜ[¸R…VÍÞ µR…LRi+NRP»R½*LiÍÜ[ LRiWF~Liµj…ƒ«s 'xqýsª±sV²yg`i „sV¬s¸R…V¬dsL`i' ÀÁú»R½Li Fs¬s„sVµj… AryäL`i @ªyLïRiVÌÁƒ«sV N]ÌýÁg]ÉíÓÁLiµj….

xqýsª±sV²yg`i ÀÁú»y¬sNTP D»R½òª«sV µR…LRi+NRP»R½* aSÅÁÍÜ[ ®²…[¬ds ËÜ[¸R…VÍÞ, ÛËÁ£qís ILjiÑÁƒ«sÍÞ r¡äL`i, ryLig`i (ÇÁ¸R…Vx¤¦Ü[) c GAL`i lLi¥¦¦¦øƒ±s, D»R½òª«sV r¢Li²`… „sVNTP=Lig`ic LRixqsWÍÞ xmspNRPVÉíÓÁ, ÛËÁ£qís zqs¬sª«sWÉÜ[úgRi{mscALiÉÜ[¬ds ²y²`… ª«sWLiÈÁÍÞ, D»R½òª«sV @²y|mís²`… {qs䃱s}mýsc\|qsª«sVƒ±s ÛËÁ[Fn¡¸º…V, ÛËÁ£qís zmnsÍÞø Fs²T…ÉÓÁLig`i c úNTP£qs²T…ZNPƒ±s=NTP AryäL`i @ªyLïRiVÌÁV @LiµR…VNRPVƒyõLRiV.

 

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *