CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

lLiLi²R…V AryäL`i @ªyLïRiVÌÁV lgiÌÁV¿RÁVNRPVƒ«sõ GAL`i lLi¥¦¦¦øƒ±s

(23 feb '09, 10.05 .a .m.)

ª«sVWùÑÁN`P ª«sWLiú¼½NRPV²R…V GAL`i lLi¥¦¦¦øƒ±sƒ«sV lLiLi²R…V AryäL`i @ªyLïRiVÌÁV ª«sLjiLi¿yLiVV. 'xqýsª±s²yg`i „sÖÁ¸R…V¬dsL`i' ÀÁú»y¬sNTPgSƒ«sW D»R½òª«sV ILjiÑÁƒ«sÍÞ r¡äL`i „s˳ØgRiLiÍÜ[ƒ«sW, ÛËÁ£qís ILjiÇÁƒ«sÍÞ ryLig`i „s˳ØgRiLiÍÜ[ (ÇÁ¸R…Vx¤¦Ü[) lLi¥¦¦¦øƒ±s FsLizmsNRP¸R…WùLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s AryäL`i ®ªs[µj…NRP\|ms »R½„sVÎÏÁLiÍÜ[ ª«sWÉýزyLRiV. ÇÁ¸R…Vx¤¦Ü[ gki»y¬sõ AÌÁzmsLi¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *