CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

@ª«sVø µk…®ªsƒ«sÌÁ»][ BLi»R½ªy²T…ƒ«s¸R…Wù : FsAL`i lLi¥¦¦¦øƒ±s

(23 feb '09, 10.05 .a .m.)

®µ…[ª«so²R…V g]xmsöªy²R…¬s, »yƒ«sV @ª«sVø AbdPxqsV=ÌÁ»][®ƒs[ BLi»R½ªy²T…ƒ«s¸R…Wùƒ«s¬s ˳ØLRi¼d½¸R…V xqsLigki»R½ \®ªs˳ÏÁªy¬sõ „saRP*ªyùxmsòLigS FsÌÁVlgi¼½ò ¿yÉÓÁƒ«s ª«sVWùÑÁN`P ª«sWLiú¼½NRPV²R…V GAL`i lLi¥¦¦¦øƒ±s @ƒyõLRiV. lLiLi²R…V AryäL`i @ªyLïRiVÌÁV \ZNPª«sxqsLi ¿Á[xqsVNRPVƒ«sõ »]ÖÁ ˳ØLRi¼d½¸R…V xqsLigki»R½ µR…LRi+NRPV²T…gS lLi¥¦¦¦øƒ±s ¿RÁLjiú»R½ xqsXztísQLi¿yLRiV. C xqsLiµR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s AryäL`i ®ªs[µj…NRP\|ms ª«sWÉýزR…V»R½W úxms¼½ ª«sV¬sztsQ ÒÁ„s»R½LiÍÜ[ lLiLi²R…V @ª«sNSaSÌÁVLiÉظR…VƒyõLRiV. INRPÉÓÁ ú}msª«sVNSgS, ª«sVL]NRPÉÓÁ ®µ…[*xtsQª«sVƒyõLRiV. »yƒ«sV ú}msª«sVƒ«sV FsLi¿RÁVNRPV¬s BLi»R½ÉÓÁªy²T…ƒ«s¸R…Wùƒ«s¬s lLi¥¦¦¦øƒ±s ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sW »R½VÛÇÁ[ xqsÍت±sV@LiÈÁW »R½ƒ«s xqsLigki»R½LiÍÜ[ JÌÁÍزT…LiÀÁƒ«s lLi¥¦¦¦øƒ±sNRPV C xqsLiµR…LRi÷éLigS ¸R…Wª«s»`½ ˳ØLRi»`½ ÇÁ¸R…Vx¤¦Ü[ @LiÉÜ[Liµj….

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *