CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

xqs»R½ùLi ƒ«sVLiÀÁ \|ms#û£qsÈÁL`ix¤¦Ý£qs »]ÌÁgjiLixmso

(22 feb '09, 06.30 .p .m.)

xqs»R½ùLi NRPLixmspùÈÁL`i=ÍÜ[ 7800 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ @úNRPª«sWÌÁV ÇÁLjigjiƒ«sÈíÁV AL][xmsßáÌÁV LSª«s²R…Li»][ A xqsLixqós A²T…ÉÓÁLig`i NSLRiùNRPÍØFyÌÁV ¿RÁWxqsVòƒ«sõ \|ms#û£qsªyÈÁL`i x¤¦Ý£qs\|ms „sª«sVLRi+ÌÁV ª«s¿yèLiVV. µk…Li»][ ƒ«sW»R½ƒ«sLigS GLSöQ\ÛÉÁƒ«s xqs»R½ùLi ËÜ[LïRiV \|ms#û£qsªyÈÁL`iƒ«sV A²T…ÉÓÁLig`i Ëص³R…ù»R½ÌÁ ƒ«sVLiÀÁ »R½zmsöLi¿yÌÁ¬s ZNP[LiúµR… NSL]ölLi[ÉÞ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ ª«sVLiú¼½»R½*aSÅÁƒ«sV N][LjiLiµj…. »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ ƒ«sW»R½ƒ«s A²T…ÈÁL`iƒ«sV ¬s¸R…V„sVryòª«sV¬s xqs»R½ùLi ƒ«sW»R½ƒ«s ËÜ[LïRiV ¾»½ÖÁzmsLiµj….

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *