CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

NRPÌÁzqs xms¬s¿Á[}qsò®ƒs[ ¼d½úª«sªyµR…Li\|ms F¡LRiV ryµ³R…ùLi : gjiÍجds

(22 feb '09, 10.30 .a .m.)

ª«sVVLi\ÛËÁ µy²T… xqsWú»R½µ³yLRiVÌÁƒ«sV ª«sµj…ÖÁ|msÛÉíÁ[µj… ÛÍÁ[µR…¬s FyN`P úxmsµ³y¬s ¸R…VWxqs£mns LRiÇØ gjiÍجds ¿ÁFyöLRiV. „s¿yLRißáÍÜ[ FyN`P ry¸R…VLi ¼d½xqsVN][ª«s²y¬sNTP ˳ØLRi»`½ ®ªsƒ«sNS²R…²R…Li µR…VLRiµR…XxtísQNRPLRiª«sV¬s A¸R…Vƒ«s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. ¿RÁLRièÌÁ µy*LS BLRiV ®µ…[aSÌÁV xmsLRixqsöLRiLi xqsx¤¦¦¦NRPLjiLi¿RÁVNRPVLiÛÉÁ[®ƒs[...¼d½úª«sªyµR…Li\|ms F¡LRiV ryµ³R…ùª«sV¬s A¸R…Vƒ«s @Õ³ÁúFy¸R…Vxms²ïyLRiV. ª«sVL][\®ªsxmso ª«sVVLi\ÛËÁ }msÌÁVÎýÏÁ µR…LSùxmsoòN][xqsLi FyNTPrôðyƒ±s ‡ÁXLiµy¬sõ BLi²T…¸R…WNRPV xmsLi}ms „sxtsQ¸R…VLi\|ms BLiNS ¬sLñRi¸R…VLi ¼d½xqsVN][ÛÍÁ[µR…¬s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. @LiVV¾»½[ |mns²R…LRiÍÞ B®ƒs*zqíslgi[ÉÓÁª±s GÛÇÁ¬ds=c Fs£mnsHG ƒ«sV ˳ØLRi»`½NRPV xmsLi}ms „sxtsQ¸R…VLi\|ms AÍÜ[ÀÁxqsVòƒyõª«sV¬s FyN`P úxmsµ³y¬s ¿ÁFyöLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *