CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

IËت«sW FyxmsoÍØLjiÉÔÁ\|ms ª«sWLiµR…ùLi Fs|mnsN`íP

(21 feb '09, 03.25 p .m.)

@®ªsVLjiNS @µ³R…ùQORPV²R…V IËت«sW\|ms @NRPä²T… úxmsÇÁÍýÜ[ ®ªsWÇÁÙ úNRPª«sVLigS »R½gæRiV»][Liµy @ª«soƒ«s®ƒs[ @LiÈÁVƒyõLiVV xqslLi[*ÌÁV. IËت«sW xms¬s¼d½LRiV\|ms zqsFsƒ±sFsƒ±s ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s xqslLi[*ÍÜ[ 67aS»R½Li ª«sVLiµj… xmspLjiò xqsLi»R½Xzmsò ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV. 11L][ÇÁÙÌÁ úNTP»R½Li ¿Á[zqsƒ«s xqslLi[*ÍÜ[ Bµj… 76aS»R½LigS ƒ«s®ªsW\®µ…Liµj…. »R½ª«sV @Li¿RÁƒyÌÁƒ«sV @LiµR…VN][ª«s²R…LiÍÜ[ IËت«sW BLiNS xqsxmnsÌÁLi NSÛÍÁ[µR…¬s 23aS»R½Li ª«sVLiµj… C xqslLi[*ÍÜ[ ¾»½[ÖÁè¿ÁFyöLRiV. FnyN`P=ƒ«sWù£qs ¿Á[zqsƒ«s xqslLi[*ÍÜ[ 60aS»R½Li^ª«sVLiµj… ú|mszqs®²…LiÉÞgS IËت«sW xms¬s¼d½LRiV\|ms xmspLjiò xqsLi»R½XzmsògS Dƒyõª«sVƒyõLRiV. ª«sVW²R…V ªyLSÌÁ úNTP»R½Li B®µ…[ xqsLixqós ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s xqslLi[*ÍÜ[...BxmsöÉÓÁNRPLiÛÉÁ[ 5aS»R½Li FsNRPV䪫sgS 65aS»R½Li ª«sVLiµj… xqsLi»R½Xzmsò ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *