CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

xqsËÞ LjiÑÁuíyûL`i NSLSùÌÁ¸R…VLi\|ms Fsª«sWøLkiöFs£qs µy²T…

(21 feb '09, 02.20 p .m.)

Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißá ÕÁÌýÁV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ FyLýRi®ªsVLiÈÁVÍÜ[ úxms®ªs[aRP##|msÉíØÌÁLiÈÁW LSxtísQûªyùxmsòLigS Fsª«sWøLkiöFs£qs NSLRiùNRPLRiòÌÁV ¿Á[xqsVòƒ«sõ ALiµ][ÎÏÁƒ«sÌÁV ª«sVW²R…ª«sL][ÇÁÙNRPV ¿Á[LRiVNRPVƒyõLiVV. CL][ÇÁÙ NRPW²y ªyLRiV úxms˳ÏÁV»R½* NSLSùÌÁ¸R…WÌÁƒ«sV ÌÁORPQQùLigS ¿Á[xqsVNRPV¬s µy²R…VÌÁV ¿Á[xqsVòƒyõLRiV. CL][ÇÁÙ DµR…¸R…W®ƒs[õ zqsNTPLiúµyËص`…ÍÜ[¬s xqsËÞ LjiÑÁuíyL`i NSLSùÌÁ¸R…VLi\|ms Fsª«sWøLkiöFs£qs NSLRiùNRPLRiòÌÁV µy²T…¿Á[zqs NSLSùÌÁ¸R…VLi @µôyÌÁƒ«sV, ‡Á¸R…VÈÁ Dƒ«sõ ryª«sWƒý«sV µ³R…*LixqsLi ¿Á[aSLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *