CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

r¡¬s¸R…W FyÍæÜ®ƒs[ ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqs˳ÏÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁƒ«s ²U…Fs£qs

(20 feb '09, 10.50 .a .m.)

NSLiúlgi£qs @µ³j…®ƒs[ú¼½ r¡¬s¸R…WgSLiµ³k… C ®ƒsÌÁ 27ƒ«s F¡Íæ܃«s ˳ØLki ‡Áz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³Ï GLSöÈýÁƒ«sV {ms{qs{qs @µ³R…ùQORPV²R…V ²U… $¬sªy£qs, LSÇÁxqs˳ÏÁ xqs˳ÏÁVù²R…V ZNP[„ds{ms LSª«sV¿RÁLiúµyLSª«so, ZNP[LiúµR… ª«sVLiú¼½ lLi[ßáVNS ¿_µR…Lji aRPVúNRPªyLRiLi xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi róy¬sNRP NSLiúlgi£qs ®ƒs[»R½ÌÁ»][ Û˳Á[ÉÔÁ @LiVV, „s„sµ³R… @LiaSÌÁ\|ms ¿RÁLjièLi¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *