CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 
20ƒ«s ª«sxqsVòƒ«sõ "úµ][ßá'
(19 feb '09, 12.10 .p .m.)

¬s¼½ƒ±s, úzms¸R…Vª«sVßÓá ÇÁLiÈÁgS ryLiVVNRPXxtñsQ úF~²R…ORPƒ±s= xms»yNRPLi\|ms ÛÇÁ. NRPLRiVßãÞNRPVª«sWL`i µR…LRi+NRP»R½*LiÍÜ[ ²T….Fs£qs. LSª«so ¬sLjiøxqsVòƒ«sõ "úµ][ßá' ÀÁú»R½Li C ®ƒsÌÁ 20ƒ«s „s²R…VµR…ÌÁª«so»][Liµj…. ª«sW£qs FsLiÈÁL`i\ÛÉÁƒ«sL`igS LRiWF~Liµj…LiÀÁƒ«s C ÀÁú»y¬sNTP úzms¸R…Vª«sVßÓá gýSª«sVL`i, LSÐdÁryª«sLi»`½ |qsöxtsQÍÞ ryLig`i úxms¾»½[ùNRP ANRPL<RißágS ¬sÌÁVryò¸R…V¬s ÀÁú»R½ ¬sLSø»R½ ²T….Fs£qs. LSª«so @LiÈÁVƒyõLRiV. C ÀÁú»R½LiÍÜ[ ZNPÖdýÁ µ][Lêki, ª«sVVÛÆÁ[£tsQ LRiVztsQ, ²yNíRPL`i bPª«súxmsryµ`…, ËØËÞ QALi´][¬ds, xqsV¬dsÍÞ, AÖdÁ, Fs®ªsVø£qs ƒyLS¸R…Vßá, LRixmnsVVË؇ÁV, {qs»R½, ®µ…[„s$ »R½µj…»R½LRiVÌÁV ƒ«sÉÓÁLi¿yLRiV. C ÀÁú»y¬sNTP @ƒ«sW£ms LRiWÛËÁƒ±s= xqsLigki»R½Li xqsª«sVNRPWLSèLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *