CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ƒ«sWùÉÓÁÍØLi²`… xmsLRiùÈÁƒ«sNRPV ‡Á¸R…VÌÁV®µ…[Lji µ³][¬ds }qsƒ«s

(19 feb '09, 11.10 .a .m.)

ª«sV}¤¦¦¦LiúµR…zqsg`i µ³][¬ds ƒy¸R…VNRP»R½*LiÍÜ[¬s ˳ØLRi»R½ úNTPZNPÈÁLi ÇÁÈíÁV gRiVLRiVªyLRiLi ¾»½ÌýÁªyLRiVÇت«sVVƒ«s ƒ«sWùÉÓÁÍØLi²`… xmsLRiùÈÁƒ«sNRPV ‡Á¸R…VÌÁV®µ…[LjiLiµj…. 47 L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV ÇÁLRigRiVƒ«sõ C xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ lLiLi²R…V ÈÁ*LiÉÔÁ ª«sWù¿`ÁÌÁV, HµR…V ª«s®ƒïs[ BLiÈÁlLi[õxtsQƒ«sÍÞ=, ª«sVW²R…V ÛÉÁ£qís ª«sWù¿`ÁÌÁV A²R…»yLRiV. xmsLji„sV»R½ Jª«sLñRi F¡ÉÔÁÍýÜ[ FyÍæÜ®ƒs[ AÈÁgSÎýÏÁ§ ª«sVVLiµj… xms¸R…Vƒ«sª«sV¸R…WùLRiV. ÈÁ*LiÉÔÁ, ª«s®ƒïs[ ÇÁÈíÁVÍÜ[ ÛÍÁ[¬s ÛÉÁ£qís AÈÁgSÎýÏÁ§ »R½LRiVªy»R½ ®ªsÎØòLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *