CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

150 N]»R½ò 108 @Li‡ÁVÛÍÁƒ«sV=ÌÁƒ«sV úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁƒ«s \®ªsFs£qs

(19 feb '09, 10.10 .a .m.)

LSxtísQûLiÍÜ[ 108 }qsª«sÌÁƒ«sV ª«sVLjiLi»R½ „sxqsòLjiryòª«sV¬s ¿Á[zqsƒ«s ¥¦¦¦„dsVÌÁƒ«sV »yª«sVV ¬sÌÁÛËÁÈíÁVNRPVLiÈÁVƒyõƒ«s„dsV {qsFsLi LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… ¾»½ÖÁFyLRiV. CL][ÇÁÙ ÛËÁ[gRiLi}msÈÁÍÜ[¬s A¸R…Vƒ«s NSùLixmso NSLRiùÌÁLi¸R…VLiÍÜ[ 150 N]»R½ò 108 ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁƒ«sV A¸R…Vƒ«s úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. xqs»R½*LRi}qsª«sÌÁV @Liµj…Li¿RÁÈÁLi µy*LS 108 úxmsÇÁÌÁ AµR…LSÕ³Áª«sWƒyÌÁƒ«sV ¬sÌÁÛËÁÈíÁVNRPVLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s úxmsaRPLibPLi¿yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *