CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

@˳ÏÁ¸R…Vx¤¦¦¦ryò¬sNTP ËØùLiNRPVÌÁV ¿Á[¸R…VW»R½¬sªy*ÖÁ : L][aRP¸R…Vù

(18 feb '09, 1.15 .p .m.)

@˳ÏÁ¸R…Vx¤¦¦¦xqsòLi xms´R…NS¬sNTP ËØùLiNTPLig`i LRiLigRiLi ¿Á[¸R…W»R½ Bªy*ÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR…¬s ALójiNRPª«sVLiú¼½ L][aRP¸R…Vù @ƒyõLRiV. ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi A¸R…Vƒ«s „dsV²T…ª«sW»][ ª«sWÉýزR…V»R½W úxms˳ÏÁV»R½*Li, ËØùLiNTPLig`i LRiLigRiLi \lLi»R½VÌÁNRPV B»][µ³j…NRPLigS ¿Á[¸R…VW»R½ Bª«s*ÈÁLi ª«sÛÍýÁ[ 17 ÌÁORPQÌÁ ®ªsVúÉÓÁN`P ÈÁƒ«sVõÌÁ Aª«sWLRiµ³yƒyùÌÁ D»R½ö¼½ö ÇÁLjigjiLiµR…ƒyõLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *