CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¾»½ÌÁLigSßá NRP„sVÉÔÁ @ÐÁÌÁxmsORPQLi NRP„sVÉÔÁ¹¸…[V : L][aRP¸R…Vù

(18 feb '09, 1.15 .p .m.)

úxms¾»½[ùNRP ¾»½ÌÁLigSßá @LiaRPLi xmsLkibPÖÁLi¿RÁ²y¬sZNP[ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs GLSöÈÁV ¿Á[}qs NRP„sVÉÓÁ @ÐÁÌÁxmsORPQLi NRP„sVÉÓÁ¹¸…[V @LiVVª«soLiÈÁVLiµR…¬s ALójiª«sV ª«sVLiú¼½ L][aRP¸R…Vù ¾»½ÖÁFyLRiV. C NRP„sVÉÔÁ úxms¾»½[ùNRP ¾»½ÌÁLigSßá B¿Á[èµj… gS¬s... Bª«s*ª«sV¬s ¼d½LRiVö ¿Á}msöµj… NSµR…¬ds A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. C NRP„sVÉÓÁ\|ms ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ xmspLjiò xqsöxtísQ»R½ BryòLRi¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. xqsLi¸R…VVNRPò xqsË³Ï xqsLixmnsVLi @¬s zqsFsLi ¿ÁxmsöÛÍÁ[µR…¬s L][aRP¸R…Vù ªyùÅÁù¬sLi¿yLRiV. ®ªs[VÉØ£qsNRPV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁƒ«s úFyÛÇÁNíRPVÌÁ\|ms »R½ORPQƒ«s ¬sLñS¸R…W¬sõ ¼d½xqsVN][ÛÍÁ[ª«sV¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *