CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

NSúlgi£qsÍÜ[ ¿Á[Ljiƒ«s ÉÔÁ²U…{ms ®ƒs[»R½ ÌÁOSQQølLi²ïT…

(18 feb '09, 10.15 .a .m.)

ÉÔÁ²U…{ms {qs¬s¸R…VL`i ®ƒs[»R½ NTP¿RÁ胫sõgSLji ÌÁOSQQølLi²ïT… ‡ÁVµ³R…ªyLRiLi ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ \®ªsFs£qs LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… xqsª«sVORPQLiÍÜ[ NSLiúlgi£qs ¼d½LóRiLi xmso¿RÁVèNRPVƒyõLRiV. NTP¿RÁ胫sõ LRiÒÁƒyª«sW»][ ¾»½ÌÁVgRiV®µ…[aRPLi N][ÈÁLRiNRPV ÕdÁÈÁV ªyLRiV»R½VƒyõLiVV. „sÀ³Á胫sõ aRPNRPVòÌÁV, xqs\®ªsVNRPùªyµR…VÌÁ»][ F~»R½Vò NRPVµR…VLRiVèN][ª«s²y¬sõ úxmsbPõxqsWò @µ³j…®ƒs[»R½ ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒy¸R…VV²R…VNRPV ÛÍÁ[ÅÁ LSzqs A¸R…Vƒ«s xqsLi¿RÁÌÁƒ«sLi xqsXztísQLiÀÁƒ«s xqsLigRi¼½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ…[. ¿Á[®ªsÎýÏÁ ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ »R½ª«sVVøÎýÏÁ§ LSÒÁƒyª«sWÌÁ xmsLRiLixmsLRiƒ«sV N]ƒ«srygjixqsVòƒyõLRiV. »yÇØgS ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSÛÇÁ[LiúµR…ƒ«sgRiL`i ª«sVLi²R…ÌÁ FyLíki @µ³R…ùQORPV²R…V ¿RÁLiúµR…ZaP[ÅÁL`ilLi²ïT… '®µ…[aRPLi'NRPV gRiV²`…\ÛËÁ ¿ÁFyöLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *