CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs ˳ÏÁª«sƒy¬sNTP aRPLiNRPVróyxmsƒ«s ¿Á[zqsƒ«s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½

(18 feb '09, 1.15 .p .m.)

úlgi[ÈÁL`i \|¤¦¦¦µyLSËص`… ª«sVV¬s=xmsÍÞ NSL][ölLi[xtsQƒ±s ÍÜ[¸R…VL`i ÉØùLiN`P‡ÁLi²`… ª«sµôR… ƒ«sW»R½ƒ«sLigS ¬sLjiøLi¿RÁƒ«sVƒ«sõ ˳ÏÁª«sƒy¬sNTP ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ²y LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… CL][ÇÁÙ aRPLiNRPV róyxmsƒ«s ¿Á[aSLRiV. C ˳ÏÁª«sƒy¬sõ ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs N_¬s=ƒ±s xqsª«sW®ªs[aSÌÁNRPV „s¬s¹¸…WgjiLi¿RÁƒ«sVLiµj…. µk…¬sõ 50 N][ÈýÁ ª«sù¸R…VLi»][ ¬sLjiøxqsVòƒyõLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *