CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

LSÇÁª«sVLiú²T… \lLiÛÍÁ[*}qísxtsQƒ±sÍÜ[ ËØLi‡ÁV NRPÌÁNRPÌÁLi

(17 feb '09, 11.00 .a .m.)

LSÇÁª«sVLiú²T… \lLiÛÍÁ[*}qísxtsQƒ±sÍÜ[ ËØLi‡ÁV ÛËÁµj…Ljixmso Fn¡ƒ±sNSÍÞ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi NRPÌÁNRPÌÁLi xqsXztísQLiÀÁLiµj…. \lLiÛÍÁ[*}qísxtsQƒ±sÍÜ[ ËØLi‡ÁV Dƒ«sõÈýÁV AgRiLi»R½NRPV¬s ƒ«sVLiÀÁ Fn¡ƒ±s LSª«sÈÁLi»][ \lLiÛÍÁ[* @µ³j…NSLRiVÌÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV xqsª«sW¿yLRiLi @Liµj…Li¿yLRiV. F¡ÖdÁxqsVÌÁV ËØLiËÞry*Qä²`…»][ xmnsVÈÁƒyxqósÍجsNTP ¿Á[LRiVNRPV¬s ORPVQßñáLigS »R½¬sÐdÁÌÁV ¿Á[xmsÉíØLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *