CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

xqs»R½ùLi, ÇÁgRi¼½ xqsLixqósÌÁ\|ms ¿RÁLRièNRPV ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV xmsÈíÁV

(17 feb '09, 11.00 .a .m.)

FyLýRi®ªsVLiÉÞ D˳ÏÁ¸R…Vxqs˳ÏÁÍýÜ[ CL][ÇÁÙ xqs»R½ùLi ª«sùª«s¥¦¦¦LRiLi úxmsryòª«sƒ«sNRPV ª«sÀÁèLiµj…. xqs»R½ùLi, \®ªsVÉØ£qs, ÇÁgRi¼½ xmsÕdýÁZNP[xtsQƒ±s=Q\|ms ¿RÁLjièLi¿yÌÁ¬s D‡Á¸R…Vxqs˳ÏÁÍýÜ[ ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV N][LjiLiµj…. ÍÜ[N`Pxqs˳ÏÁÍÜ[ µk…¬s\|ms ¿RÁLRièNRPV ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV xmsÈíÁV‡ÁÉíÓÁLiµj…. µk…¬s\|ms @NRPryø»R½VògS ¿RÁLRiè NRPVµj…LjiLiµR…¬s, @LiVV¾»½[ ®ªsVÇØLjiÉÔÁ xqs˳ÏÁVùÌÁV @LigkiNRPLji}qsò ¿RÁLRièNRPV »yƒ«sV @ƒ«sVª«sV¼½ Bryòª«sV¬s {qsöNRPL`i r¡ª«sVƒy´`… ¿RÁÈÁLêki @ƒyõLRiV. LSÇÁùxqs˳ÏÁÍÜ[ C „sxtsQ¸R…W¬sõ ÉÔÁ²U…{ms xqs˳ÏÁVù²R…V \®ªsVxqsWLSlLi²ïT… ÛÍÁ[ª«s®ƒs»yòLRiV. µk…¬s\|ms ¼d½úª«s ®ƒs[LSÌÁ µR…LSùxmsoò xqsLixqós „s¿yLRißá ÇÁLRiVxmso»][LiµR…¬s ª«sVW²R…V ®ƒsÌÁÍýÜ[ ¬s®ªs[µj…NRP BxqsVòLiµR…¬s NRPLi|ms¬ds ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ ª«sVLiú¼½ gRiVFyò xqsª«sWµ³yƒ«sLi B¿yèLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *