CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ÍÜ[¸R…VL`iÉØùLiN`P‡ÁLi²`… ª«sµôR… LSryòL][N][

(17 feb '09, 06.35 .p .m.)

ÍÜ[¸R…VL`i ÉØùLiN`P‡ÁLi²`… ª«sµôR… CL][ÇÁ٠˳ØÇÁFy, {msALkiö FyLíkiÌÁV µ³R…LSõ ¿Á[aSLiVV. ƒ«sWlLi[ÎýÏÁ ¿RÁLjiú»R½ NRPÖÁgjiƒ«s NRPÈíÁ\®ªsVxqsª«sVø AÌÁ¸R…W¬sNTP ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁª«sÌÁzqsƒ«s xqósÍجsõ úlgi[ÈÁL`i N_¬s=ÍÞ NSLSùÌÁ¸R…W¬sNTP ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁÉجsõ ª«sù¼½lLi[NTPxqsWò ªyLRiV ALiµ][ÎÏÁƒ«s ¿Á[aSLRiV. lLi[xmso ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ N_¬s=ÍÞ ¬sLSøßجsNTP ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõ aRPLiNRPVróyxmsƒ«s @²ïR…VNRPVLiÉت«sV¬s ªyLRiV |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. „dsLRiV LSryòL][N][NRPV µj…gRiÈÁLiÍÜ[ úÉØzmnsN`P xqósLiÕ³ÁLiÀÁLiµj…. F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís ¿Á[zqs @NRPä²T…ƒ«sVLiÀÁ »R½LRiVÖÁLi¿yLRiV.

 
 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *