CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

xmnsVƒ«sLigS ZNP[{qsAL`i 56ª«s ÇÁƒ«søµj…ƒ«s ®ªs[²R…VNRP

(17 feb '09, 02.30 .p .m.)

¾»½ÌÁLigSßØ LSxtísQû xqs„sV¼½ @µ³j…®ƒs[»R½ ZNP[{qsAL`i 56ª«s ÇÁƒ«søµj…ƒ«s ®ªs[²R…VNRPÌÁV xmnsVƒ«sLigS ÇÁLjigSLiVV. ¾»½ÌÁLigSßá ˳ÏÁª«sƒ±sNRPV DµR…¸R…W®ƒs[õ ¾»½LSxqs ®ƒs[»R½ÌÁV, NSLRiùNRPLRiòÌÁV ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV. ZNP[{qsAL`iNRPV xmsoxtsQögRiV¿yèÌÁ»][ aRPV˳ØNSLiORPQÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ˳ØLkiFs»R½Vòƒ«s ËØßØxqsLi¿y NSÍØèLRiV. ªyLRiV GLSöÈÁV¿Á[zqsƒ«s 56 NTPÍÜ[ÌÁ ZNP[N`Pƒ«sV A¸R…Vƒ«s NRPÉÞ Â¿Á[aSLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi ª«sV¥¦¦¦‡ÁWËÞƒ«sgRiL`i ÑÁÍýØ xmsLRiùÈÁƒ«sNRPV ‡Á¸R…VÌÁV®µ…[Lji ®ªsÎýØLRiV. ry¸R…VLiú»R½Li ¼½Ljigjiª«sÀÁè ²³T…ÖdýÁ ®ªsÎÏÁ»yLRiV.

 
 
 

Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki Ljiª«spù£qs \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi @|qsLiÕdýÁ
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *