CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

F¡LRiVËØÈÁÍÜ[ ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV

(15 feb '09, 12.45 .p .m.)

@|qsLiÕdýÁ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV ª«sVVgjizqsƒy ª«sV¥¦¦¦NRPWÈÁ„sV F¡LRiV AgRiÛÍÁ[µR…V. J xmsNRPä ¾»½ÌÁLigSßáNRPV NSLiúlgi£qs ¿Á[zqsƒ«s ®ªsWry¬sõ QúxmsÇÁÍýÜ[NTP ¼d½xqsVZNPÎÏÁ§»R½W®ƒs[ xqs»R½ùLi ry䪱sV, ryOTPQ |msÈíÁV‡Á²R…VÌÁ\|ms LSxtísQûªyùxmsò ALiµ][ÎÏÁƒ«sNRPV zqsµôðR…ª«sVª«so»][Liµj…. ryOTPQQ\|ms „sª«sVLRi+ÌÁ»][ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½\|ms ª«sVV}msöÈÁµy²T… N]ƒ«srygjiLi¿Á[ ª«spùx¤¦¦¦Li»][ „sxmsOSQÌÁVƒyõLiVV. „sxmsORPQ ®ƒs[»R½ÌÁV gRiª«sLRiõL`i Fsƒ±s²U…¼½ªyLki¬s NRPÖÁzqs AL][xmsßáÌÁ\|ms »R½ª«sV µR…gæRiLRiVƒ«sõ Aµ³yLSÖÁõ @Liµj…Li¿yLRiV. xqs»R½ùLi, ®ªs[VÉØ£qs NRPVLi˳ÏÁN][ßØÌÁ»][ FyÈÁVc FsÌÁVgRiV‡ÁLiÉÓÁ xqsWLRiùƒyLS¸R…Vßá @„s¬ds¼½ ˳Øg][»y¬sõ gRiª«sLRiõL`i µR…XztísQNTP ¼d½xqsVN]ÀÁè {qsFsLiƒ«sV zmsÖÁzmsLi¿RÁVNRPV¬s „dsÈÁ¬sõLiÉÓÁ\|msƒy „s¿yLjiLi¿yÌÁ¬s „sƒ«sõªTÁLi¿yLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *