CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

Fs¬dïs¹¸…[V @µ³j…NSLRiLiÍÜ[NTP ª«s}qsò \lLi»R½VÌÁNRPV zmsLi¿³RÁƒ«sV

(15 feb '09, 05.05 . p .m.)

Fs¬dïs¹¸…[V @µ³j…NSLRiLiÍÜ[NTP ª«s}qsò \lLi»R½VÌÁNRPV zmsLi¿³RÁƒý«sV xmsLizmsßÔá ¿Á[ryòª«sV¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms {qs¬s¸R…VL`i ®ƒs[»R½ ®ªsLiNRP¸R…Vùƒy¸R…VV²R…V ¾»½ÖÁFyLRiV. Aµj…ªyLRiLi „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W NSLiúlgi£qs ª«sWú»R½Li xmsËÞ NRPÌÁèL`iƒ«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦xqsVòLiµR…¬s A¸R…Vƒ«s ª«sVLi²T…xms²ïyLRiV. @LiVV¾»½[ úxms®ªs[VNTPNRPVÌÁ\|ms ²y¬sNTP ÕdÁÛÇÁ[{ms ÅÁLi²T…xqsVòLiµR…ƒyõLRiV. C®ƒsÌÁ 27ƒ«s ª«sVµR…ƒ«sxmsÖýÁÍÜ[ „sÇÁ¸R…V xqsLiNRPÌÁö ¸R…Wú»R½ƒ«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòƒ«sõÈýÁV ®ªsLiNRP¸R…Vùƒy¸R…V²R…V ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *