CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

ª«sWLjièÍÜ[ LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= gSù£qs

(14 feb '09, 3. 05 p. m.)

ZNP[ÒÁ ÛËÁ[zqsƒ±sÍÜ[ gSù£qs D»R½ö¼½òƒ«s ª«sWLjiè 12c15ÌÁ ª«sVµ³R…ù ¿Á[xmsÛÉíÁ[LiµR…VNRPV LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= BLi²R…{qísû£qs GLSöÈÁV¿Á[xqsVòƒ«sõÈýÁV NRPLi|ms¬ds ª«sLæSÌÁV ¾»½ÖÁFyLiVV. ª«sWLjiè ®ƒsÍØÅÁLRiV GúzmsÍÞÍÜ[ „súNRP¸R…WÌÁV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ¬s ˳؄sryòLRi¬s ¾»½ÌÁVr¡òLiµj…. D»R½ö¼½òÍÜ[ 70 aS»R½Li ª«sVƒ« LSuíyû¬sZNP[ BryòLRi¬s xqsLixqós @µ³j…NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *