CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

N][LRiª«sWLi²R…ÍÞ úxmsª«sWµR…Li gRiVLjiLiÀÁ Dƒ«sõ»R½róyLiVV µR…LSùxmsoò

(14 feb '09, 12. 05 p. m.)

ILjiry=ÍÜ[ gRi»R½ LSú¼½ ÇÁLjigjiƒ«s N][LRiª«sWLi²R…ÍÞ FsN`P=ú|ms£qs µR…VLçRiÈÁƒ«s \|ms \lLiÛÍÁ[* aSÅÁ Dƒ«sõ»R½róyLiVV µR…LSùxmsoòƒ«sNRPV A®µ…[bPLiÀÁLiµj…. \lLiÛÍÁ[* LRiORPQßá „s˳ØgRiLi ÀdÁ£mns NRP„sVxtsQƒ«sL`i Aµ³R…LRiùLiÍÜ[ C µR…LSùxmsoò ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµj…. Bµj…Íت«soLi²R…gS xqsLixmnsVƒyxqósÍجsõ CL][ÇÁÙ \lLiÛÍÁ[* aSÅÁ xqs¥¦¦¦¸R…Vª«sVLiú¼½ ÉÔÁAL`i ËØÌÁV, \lLiÛÍÁ[* ËÜ[LïRiV \¿³ÁLRiøƒ±s Fsƒ±s.Fsƒ±s ÅÁVLSƒy »R½µj…»R½LRi xqs˳ÏÁVùÌÁV xqsLiµR…Lji+xqsVòƒyõLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *