CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

{qs{msFsLi F¢ÉÓÁÉÞ‡ÁWùL][ ®ƒs[²R…V Û˳Á[ÉÔÁ

(14 feb '09, 11. 45 a. m.)

{qs{msFsLi F¢ÖÁÉÞ‡ÁWùL][ xqsª«sW®ªs[aRPLi CL][ÇÁÙ ²³T…ÖdýÁÍÜ[ ÇÁLRigRiVƒ«sVLiµj…. LSËÜ[¹¸…W Fs¬sõNRPÌÁV FsÛÇÁLi²ygS ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVgRiV»y¸R…V¬s FyLíki ª«sLæSÌÁV @LiÈÁVƒyõ ÌÁª«sÖdÁƒ±s ZNP[xqsVÍÜ[ úxmsµ³yƒ«s ¬sLiµj…»R½V²T…gS Dƒ«sõ FyLíki ZNP[LRiÎÏÁ aSÅÁ úxmsµ³yƒ«s NSLRiùµR…Lji+ „sÇÁ¸R…Vƒ±s gRiVLjiLiÀÁ. ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ @¿RÁVù»yƒ«sLiµR…ƒ±sƒ«sV N]¸R…Vƒ«srygjiLi¿yÍØ ª«sµôy @®ƒs[ „sxtsQ¸R…VLi gRiVLjiLiÀÁ úxmsµ³yƒ«sLigS ¿RÁLRiè Dƒ«sõÈýÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj….

 
 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *