CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

@Li»R½LêS¼½¸R…V úNTPZNPÉÞ }qís²T…¸R…VLiNRPV zqsFsLi aRPLiNRPVróyxmsƒ«s

(14 feb '09, 11. 45 a. m.)

gRiVLiÈÁWLRiV ÑÁÍýØ ª«sVLigRiÎÏÁgjiLji ÍÜ[¬s D²y É݃±sztsQ£ms úFyLigRißáLiÍÜ[ @Li»R½LêS¼d½¸R…V úNTPZNPÉÞ }qís²T…¸R…W¬sNTP ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ²yNíRPL`i \®ªs.Fs£qs. LSÇÁZaP[ÅÁLRilLi²ïT… aRP¬sªyLRiLi aRPLiNRPVróyxmsƒ«s ¿Á[aSLRiV. DµR…¸R…VLi 9.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV |¤¦¦¦ÖÁNSxmísL`iÍÜ[ A¸R…Vƒ«s \|¤¦¦¦µR…LSËص`…ƒ«sVLiÀÁ gRiVLiÈÁWLRiV ª«s¿yèLRiV. aRPLiNRPVróyxmsƒ«s @ƒ«sLi»R½LRiLi xmsµj… gRiLiÈÁÌÁNRPV »R½WLRiVög][µyª«sLji ÑÁÍýØ xmsLRiùÈÁƒ«sNRPV ‡Á¸R…VÌÁV®µ…[Lji ®ªsÎýØLRiV. @Li»R½LêS¼d½¸R…V úxmsª«sWßØÌÁ»][ xqsVª«sWLRiV LRiW.30 N][ÈýÁ»][ ¬sLjiøLi¿RÁƒ«sVƒyõ C }qís²T…¸R…VLiÍÜ[ zqs*„sVøLig`ixmspÍÞ, úNTPZNPÉÞ @NS²R…„dsV NRPW²y GLSöÈÁV ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒyõLRiV. úNTPZNPÉÞ A®²…[LiµR…VNRPV BLi²][L`i }qís²T…¸R…VLi NRPW²y ¬sLjiøLi¿RÁƒ«sVƒyõLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *