CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

@lLi|qísLiVVƒ«s ˳ÏÁÇÁLRiLig`iµR…ÎÞ NSLRiùNRPLRiòÌÁV

(14 feb '09, 12. 15 p. m.)

N][hji ¿_LRiryò ª«sµôR… ªyÛÍÁLi\ÛÉÁƒ±s= ®²…[ µj…ztísQËܪ«sVøƒ«sV µR…gôðRiLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV ¸R…V¼½õLiÀÁƒ«s ˳ÏÁÇÁLRiLig`iµR…ÎÞ NSLRiùNRPLRiòÌÁV aRP¬sªyLRiLi F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís ¿Á[aSLRiV. NSgS \¿Á»R½ƒ«sùxmsoLjiÍÜ[ƒ«sW ªyÛÍÁLi\ÛÉÁƒ±s= ®²…[ ®ªs[²R…VNRPÌÁ\|ms ¬sLRixqsƒ«s ª«sNRPùQQNRPòLi @LiVVùLiµj…. GÕdÁ„ds{ms NSLRiùNRPLRiòÌÁV úgkiÉÓÁLig`i NSLïRiV=ƒ«sV µR…gôðRiLi ¿Á[zqs »R½ª«s ¬sLRixqsƒ«sª«sùQQNRPòLi ¿Á[¸R…VÈÁLi»][ ªyLji¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qís ¿Á[aSLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *