CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

IËت«sW»][ ª«sVVÛÆÁ[£tsQ, ú}msª±sVÒÁ Û˳Á[ÉÔÁ

(13 feb '09, 4. 45 a. m.)

®µ…[aRPLiÍÜ[¬s @»R½ùLi»R½ xqsLixmsƒ«sõ ªyùFyLRi®ªs[»R½òÌÁV... LjiÌÁ¸R…Vƒ±s= BLi²R…{qísû£qs @µ³j…®ƒs[»R½ ª«sVVÛÆÁ[£tsQ @LiËجds, „súF¡ \¿³ÁLRiøƒ±s @ÒÁª±sV ú}msª±sVÒÁ CL][ÇÁÙ @®ªsVLjiNS ƒ«sW»R½ƒ«s @µ³R…ùQORPV²R…V ‡ÁLRiN`P IËت«sWƒ«sV NRPÌÁVxqsVN][ƒ«sVƒyõLRiV. @®ªsVLjiNS NSÌÁª«sWƒ«sLi úxmsNSLRiLi DµR…¸R…VLi 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV ª«sVVÛÆÁ[£tsQ ˳ØLRiù ¬ds»y»][ NRPÖÁzqs IËت«sW»][ ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVxmso»yLRiV. KÉÞLji=Lig`iƒ«sV ®ªsVVµR…ÉÓÁ ƒ«sVLiÀÁ ª«sù¼½lLi[NTPxqsVòƒ«sõ IËت«sW»][ @ÒÁª±sV ú}msª±sVÒÁ Û˳Á[ÉÔÁ\|ms ALRiLigRiLi AxqsNTPò ¿RÁWxmso»][Liµj….

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *