CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  


 
 
 »yÇØ ªyLRiòÌÁV


 

¾»½ÌÁLigSßá\|ms ÀÁ»R½òaRPVµôðj…¬s aRPLiNTPLi¿yÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR…V : ®ªsVVLiVVÖdÁ

(13 feb '09, 12. 45 p. m.)

¾»½ÌÁLigSßá GLSöÈÁV\|ms NSLiúlgi£qs ÀÁ»R½òaRPVµôðj…¬s aRPLiNTPLi¿yÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR…¬s FyLíki LSxtísQû ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ Bƒ±s¿³yL`êi „dsLRixmsö®ªsVVLiVVÖdÁ @ƒyõLRiV. gSLiµ³k…˳ÏÁª«sƒ±sÍÜ[ ÇÁLjigjiƒ«s {mszqszqs Fs¬sõNRPÌÁ NRP„sVÉÔÁ Û˳Á[ÉÔÁÍÜ[ FyÍæ܃«sõ A¸R…Vƒ«s @ƒ«sLi»R½LRiLi „dsV²T…¸R…W»][ ª«sWÉýزR…V»R½W C ªyùÅÁù ¿Á[aSLRiV. @µ³j…uíyƒ«sLi A®µ…[aSÌÁ®ªs[VLRiZNP[ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ xqsLi¸R…VVNRPò xqs˳ØxqsLixmnsW¬sõ GLSöÈÁV ¿Á[aSLRi¬s A¸R…Vƒ«s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV.¾»½ÌÁLigSßØ LSxtísQû GLSöÈÁVƒ«sV xqsVÌÁ˳ÏÁ»R½LRiLi ¿Á[}qsLiµR…VZNP[ C NRP„sVÉÔÁ¬s GLSöÈÁV¿Á[aSLRi¬s @ƒyõLRiV.

 
 
 
 
Font Help \ÛÍÁª±s ÉÔÁ„ds zqs¬ds ªyLRiòÌÁV zqs¬sxª«sWÌÁV
„ds²T…¹¸…W£qs gSùÌÁLki @|qsLiÕdýÁ \|¤¦¦¦µR…LSËص`…
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ˳ØLRi»`½ úxmsxmsLi¿RÁLi úNUP²R…ÌÁV
NSLiúlgi£qs ÉÓÁ²T…zms ÕÁÛÇÁzms úxmsÇØLSÇÁùLi
ªyª«sVxmsOSQÌÁV ¾»½ÌÁLigSßØ ªyùFyLRiLi aSÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ ZNP[‡ÁVÍÞ
ryLiZNP[¼½NRPLi AL][gRiùLi ÇÜ[ù¼½xtsQùLi  
© 2007 ctv.in India. All Rghts Reserved |
CTV Customer Service Desk now at your service on toll free number 1800-102-7874. Call us for any Cable TV or Internet service related issues and we pay for your call. For digital clarity Cable TV connection from CTV call us on 1-800-102-7874.* For high speed broadband internet connection at absolutely low prices contact RVR NET on our new toll free number 1-800-102-RVRI. * Reach out to your audiences and see your business grow faster by advertising on CTV, CTV2 and www.CTV.in; Call us now on 1-800-102-7874. *